Mahatma Gandhi“इतरांच्या सेवेत स्वतःला समर्पित करा. तुमचा 'स्व' तुम्हाला सापडेल”

-महात्मा गांधी


नाव आणि दूरध्वनी क्रमांक (तहसील कार्यालय)

पद आणि तालुक्याचे नाव 

एस. टी. डी.

तालुका मुख्यालय

दूरध्वनी

तहसीलदार, सातारा

०२१६२

सातारा

२३०६८१

तहसीलदार वाई

०२१६७

वाई

२२००१०

तहसीलदार, खंडाळा

०२१६९

खंडाळा

२५२१२८

तहसीलदार, कोरेगाव

०२१६३

कोरेगाव

२२०२४०

तहसीलदार, फलटण 

०२१६६

फलटण 

२२२२१०

तहसीलदार,  दहीवडी

०२१६५

माण

२२०२३२

तहसीलदार, खटाव 

०२१६१

वडूज

२३१२३८

तहसीलदार, कराड

०२१६४

कराड

२२२२१२

तहसीलदार, पाटण

०२३७२

पाटण

२८३०२२

तहसीलदार,  जावळी

०२३७८

मेढा

२८५२२३

तहसीलदार,  महाबळेश्वर

०२१६८

महाबळेश्वर

२६०२२९  

जिल्ह्याचा तपशील (उपविभाग/तालुके/गाव/लोकसंख्या इत्यादी.)

( २००१ च्या जनगणने अनुसार लोकसंख्या  )

उपविभागाचे नाव

तालुका

मुख्यालय

एकूण

गाव

एकूण

सज्जा

ग्रामीण

लोकसंख्या

शहरी

लोकसंख्या

एकूण

लोकसंख्या

 सातारा 

सातारा

सातारा

१९८

७२

२,७०,८१४

१,६९,६०५

४,४०,४१९

जावळी

मेढा

२१८

५१

१,२४,६६०

-

१,२४,६६०

 कोरेगाव

कोरेगाव

कोरेगाव

१३९

५७

२,३६,६८६

१६,५३९

२,५३,२२५

 वाई 

वाई

वाई

१२०

३८

१,५८,२०३

३१,०९०

१,८९,२९३

महाबळेश्वर

महाबळेश्वर

५५

२८,५४२

२६,०१६

५४,५५८

खंडाळा

खंडाळा

६६

२५

१,०७,९८७

११,८८७

१,१९,८७४

 फलटण

फलटण

फलटण

१२३

५७

२,६२,७४८

५०,७९८

३,१३,५४६

 माण-खटाव

माण

दहीवडी

१०४

४२

१,७९,०६९

२०,४९४

१,९९,५६३

खटाव

वडूज

१४१

५३

२,६०,४८३

-

२,६०,४८३

 कराड

कराड

कराड

२२०

७६

४,८३,७०१

६०,०९३

५,४३,७९४

 पाटण

पाटण

पाटण

३४३

६६

२,८५,८७२

११,६१९

२,९७,४९१

एकूण – ७

११


१७२७

५४६

२३,९८,७६५

३,९८,१४१

२७,९६,९०६

 

विशेष साहाय्य कार्यक्रम- महाराष्ट्र सरकार

अ) राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम  

१. संजय गांधी निराधार योजना

·       आर्थिक मदत -   रु.६००/- दरमहा

 रु. ९००/- दरमहा.

·       लाभार्थ्यांची संख्या रु. ६००- दरमहा – 5798

·       लाभार्थ्यांची संख्या रु. ९००- दरमहा  – 2611

·       एकूण लाभार्थ्यांची संख्या : - ८४०९

२. श्रावणबाळ सेवा योजना

·       आर्थिक मदत : - रु. ४००/- दरमहा

·        एकूण लाभार्थ्यांची संख्या  : -  १२,५५६

·        विशेष साहाय्य कार्यक्रम

ब] केंद्रसरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेन्शन योजना

        ·    आर्थिक मदत - रु.२००/- दरमहा

        ·    एकूण लाभार्थ्यांची संख्या  – १२,५५६

२. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

        ·    आर्थिक मदत - रु.१०,०००/- ( फक्त एकदाच)

क] केंद्र आणि   राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम  

१. आम आदमी बिमा योजना

·      नैसर्गिक मृत्युसाठी आर्थिक मदत            – रु. ३०,०००/-

·      अपघाती मृत्युसाठी  आर्थिक मदत           – रु.७५,०००/-

·       कायम अपंगत्वासाठी                          – रु. ७५,०००/-

·      अस्थायी अपंगत्वासाठी                         – रु. ३७,५००/-

      ·   या विमा योजनेअन्तर्गत  एकूण लाभार्थ्यांची संख्या - २३,५१८

             <---- मुख्य पान बघण्यासाठी येथे क्लिक करावे