भूसंपादन सातारा ( अधिसूचना कलम - ११)

मौजे सुर्याचीवाडी ता.खटाव जि.सातारा

मौजे तारळे ता. पाटण जि. सातारा

मौजे कातरखटाव ता. खटाव जि. सातारा

मौजे सावरघर ता. पाटण जि. सातारा

मौजे थोरवेवाडी ता. खटाव जि. सातारा

मौजे वडी ता. खटाव जि. सातारा

मौजे मानेवाडी-तुपेवाडी ता. खटाव जि. सातारा

मौजे मायणी ता. खटाव जि. सातारा

मौजे पारगांव ता. खटाव जि. सातारा

मौजे मुंढे ता. कराड जि. सातारा

मौजे कठापूर  ता.कोरेगाव  जि. सातारा

मौजे शहापुर  ता.कोरेगाव  जि. सातारा

मौजे जिहे ता.सातारा जि.सातारा

मौजे शेवरी ता.सातारा जि.सातारा

मौजे टकले ता.कोरेगाव जि.सातारा

मौजे पिंपरी ता.मान जि.सातारा

मौजे शिंदेवाडी ता.खंडाळा जि सातारा

मौजे अंबवडे ता.कोरेगाव जि.सातारा

मौजे आसनगाव ता.कोरेगाव जि.सातारा

मौजे  शिरसवाडी  ता.खटाव जि.सातारा

मौजे वळसे ता सातारा जि सातारा

मौजे करंजोशी ता.सातारा जि.सातारा

मौजे निवडे ता.पाटण जि.सातारा