सातारा जिल्ह्याचा नकाशा :  रेल्वेमार्ग व रस्ते

   ./../images/distmap_roads.BMP (654006 bytes)  

 ./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

 

   रस्ते आणि रेल्वे मार्ग दाखवणारा सातारा जिल्ह्याचा नकाशा (मराठीमध्ये)

 

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)