कार्यालयाचे वेबसाईटवर प्रसिध्द केलेल्या शासकीय जमीन मंजूरी प्रकरणांमधील आदेशांची यादी.

अ.क्र. प्रयोजन तालुका / गाव स.नं. / न.भु.क्र. क्षेत्र हेक्टर आर ज्या संस्थेस जमीन प्रदान केली त्याचे नाव ज्या आदेशाने जमीन प्रदान केली त्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक
शैक्षणिक लाडेगाव, ता. खटाव २० 6.00 सहकार्यवाह, भारती विद्यापीठ पुणे क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-९७३, दिनांक-१३/०७/२००९
विद्युत उपकेंद्ग म्हसवड, ता. माण ६२५ 10.00 कार्यकारी अभियंता (स्था), अ.उ.दा.स्था. बांधकाम वि. सांगली क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-११४४/११, दिनांक-४/०१/२०१२.
पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसाठी कुरवली खु., ता. फलटण २५२ 0.02 सरपंच, ग्रामपंचायत वाठार निं., ता. फलटण, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-३००/१२, दिनांक-११/०५/२०१२.
कार्यालय महाबळेश्वर, ता.महाबळेश्वर १३४ ५०० चौ.मी. भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे क्र.मह/मश्वर/जमीन/कावि-४१२ /१२, दिनांक-१४/०५/२०१२.
भूकंप संशोधन केंद्ग हजारमाची, ता. कराड २५१/१ 24.50 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार नवी दिल्ली क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-७०७/१२ दिनांक-२३/०५/२०१२.
सार्वजनिक नळ पाणी पुरवठा शेडगेवाडी, ता. खंडाळा ३४१ 0.03 सरपंच, ग्रामपंचायत वाघोशी, ता. खंडाळा, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-१५६७/१२ दिनांक-२८/०९/२०१२.
सार्वजनिक नळ पाणी पुरवठा शिरळ, ता. पाटण ६४१ 0.40 जिल्हा पुरवठा अधिकारी सातारा क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-१७६२/१२ दिनांक-११/१०/२०१२.
पवन ऊर्जा प्रकल्प विरळी, ता. माण १५४७, १६५३ 3.60 मे. एन.एस.एल. विंड पॉवर कंपनी सातारा प्रा.लि. तर्फे अधिकृत प्रतिनिधी श्री. राहूल दुर्गावळे क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-४७५/१२ दिनांक-२५/१०/२०१२
ग्रामिण विकास व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्ग क्षेत्रमाहुली, ता. सातारा ८३/१ 0.60 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-५६१/१३ दिनांक-३०/०४/२०१३.
१० धडक  योजने अंतर्गत धान्य गोदाम चिमणगाव, ता. कोरेगाव ५१३ 0.70 जिल्हा पुरवठा अधिकारी सातारा क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-७४९/१२ दिनांक-१४/०५/२०१३
११ धडक  योजने अंतर्गत धान्य गोदाम नागठाणे, ता. सातारा ६९१ 14.84 जिल्हा पुरवठा अधिकारी सातारा क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-६४३/१३ दिनांक-२३/०५/२०१३
१२ विहिरीसाठी खेड बु., ता. खंडाळा १२५७ 0.05 श्री. संतोष दादा धायगुडे व इतर २ क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-३१९/१३ दिनांक-३१/०५/२०१३
१३ रस्ता व पवनऊर्जा प्रकल्प विरळी, ता. माण १८२३, १८२५ 4.00 मे. अटलांटा पॉवर प्रोजेक्टर प्रा.लि. तर्फे श्री. रमेश सोनावणे क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-७३३/१३ दिनांक-३०/०७/२०१३
१४ रस्ता व पवनऊर्जा प्रकल्प कळसकरवाडी, ता. माण २६८ 1.62 मे. वेस्टास विंड टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रा.लि. तर्फे श्री. सिध्दार्थ मिश्रा क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-१८९०/१३ दिनांक-२४/१२/२०१३
१५ ३३/११ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्ग उभारणीसाठी राजाळे, ता. फलटण २४५ 10.00 कार्यकारी अभियंता (स्था), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. बारामती क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-१४०४/१३ दिनांक-१८/०३/२०१४
१६ विद्युत उपकेंद्ग पाचवड, ता. वाई ८२७/१ 0.46 कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. मर्या. बारामती क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि- १९२४/१४, दि.१०/१०/२०१४
१७ पाणी पुरवठा योजना सैदापूर, ता. कराड ५१अ/१/१+२/२ 0.77 ग्रामपंचायत, सैदापूर, ता. कराड, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-२२८१/२०१४, दि.१८/१२/२०१४
१८ घरकुल योजना रहिमतपूर, ता. कोरेगाव १३३० 0.34 रहिमतपूर नगरपरिषद, रहिमतपूर, ता. कोरेगाव क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-२३०१/२०१४, दि.०४/१२/२०१४
१९ कास तलाव उंची वाढविणे कास, ता. जावली 2.67 उपवनसंरक्षक, सातारा वन विभाग, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-४१३/२०१५, दि.१०/०३/२०१५
२० रुग्णालय काशिळ, ता. सातारा ३३५/१,३३८/२ ३३७/२,३३६/२ 2.40 जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-९८१/१४, दिनांक-९/०५/२०१४
२१ कार्यालय सदरबझार, ता. सातारा ५२४अ/१ ५०० चौ.मी. सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सातारा क्र.मह/३/जमीन/नभू/कावि-७६३ /१४, दि.१७/०६/२०१४.
२२ विद्युत उपकेंद्ग भादे, ता. खंडाळा ९५३ब 1.00 कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. मर्या. बारामती क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-१७३३/१४, दिनांक-२६/०८/२०१४
२३ विद्युत उपकेंद्ग बिजवडी, ता. माण ९१५/१ 0.80 कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. मर्या. बारामती क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-१६४८/१४, दिनांक-२६/०८/२०१४
२४ विद्युत उपकेंद्ग धोंडेवाडी, ता. खटाव ४५९ 0.80 कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. मर्या. बारामती क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-४२०/१४, दिनांक-२६/०८/२०१४
२५ विद्युत उपकेंद्ग लोहोम, ता. खंडाळा २२८ 0.80 कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. मर्या. बारामती क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-१७३६/१४, दिनांक-२६/०८/२०१४
२६ विद्युत उपकेंद्ग पेरले, ता. कराड ८२७ 0.80 कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. मर्या. बारामती क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-१७४४/१४, दिनांक-२६/०८/२०१४
२७ विद्युत उपकेंद्ग सासुर्वे, ता. कोरेगाव ४३६ 0.80 कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं. मर्या. बारामती क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-१६५/१५, दिनांक-२०/०२/२०१५
२८ नळपाणी पुरवठा योजना बिजवडी, ता. माण ९१५/१ 0.02 ग्रामपंचायत बिजवडी, ता. माण, जि. सातारा क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-५०७/१५, दिनांक-९/०३/२०१५
२९ तालुका क्रिडा संकुल खंडाळा शिरवळ, ता. खंडाळा ९४४ 3.60 जिल्हा क्रिडा अधिकारी, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-१९९२/१५ दिनांक-२७/११/२०१५
३० पवन ऊर्जा प्रकल्प चिलारवाडी, ता. माण ४९६, १७९, १७८, १६५, १५८ 15.00 मे. एन.एस.एल. विंड पॉवर कंपनी सातारा प्रा.लि. तर्फे अधिकृत प्रतिनिधी श्री. राहूल दुर्गावळे क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-५९६/१५ दिनांक-१९/०५/२०१५
३१ ३३/११ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्ग उभारणीसाठी किन्हई, ता. कोरेगाव ८९१/अ 1.00 कार्यकारी अभियंता (स्था), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. बारामती क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/कावि-१४९४/१५ दिनांक-२३/०७/२०१५
३२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वस्तीगृह सुलतानवाडी, ता. कोरेगाव २३ 1.60 गृहपाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वस्तीगृह कोरेगाव, ता. कोरेगाव क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-४१५५/१५ दिनांक-०८/१२/२०१५
३३ शासकीय धान्य गोदाम कुमठे, ता. कोरेगाव १११० 0.70 जिल्हा पुरवठा अधिकारी सातारा क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-२८९/१६ दिनांक-२४/०२/२०१६
३४ क्रिडांगण राजाळे, ता. फलटण ६७५ब 0.20 जनरल सेक्रेटरी, श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी फलटण, ता. फलटण क्र.मह/३/ज/ग्रा/कावि-४४५/१६ दिनांक-०३/०५/२०१६
३५ पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसाठी पांचवड ता.माण ७१० 0.02 सरपंच, ग्रामपंचायत पांचवड ता.माण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-११२५ /०९ दिनांक-१३/०१/२०१०
३६ इमारत बांधकाम व क्रिंडागंण पानमळेवाडी ता.सातारा २४२/अ 15.10 सचिव, रयत शिक्षण संस्था सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-११५६/०९ दिनांक-१८/०१/२०१०
३७ इमारत बांधकाम व क्रिंडागंण पानमळेवाडी (वर्ये) ता.सातारा २४२/ब/१ 15.10 सचिव, रयत शिक्षण संस्था सातारा अभियांत्रीकी विद्यालय क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-३८,/१० दिनांक-१८/०१/२०१०
३८ पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसाठी नांदवळ ता.कोरेगांव १२५० 0.02 सरपंच, ग्रामपंचायत सोळशी ता.कोरेगांव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-२०/१० दिनांक-१९/०१/२०१०
३९ पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसाठी आंधळी ता.माण २६८/११ 0.04 सरपंच, ग्रामपंचायंत मलवडी ता.माण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-३६/१० दिनांक-२२/०१/२०१०
४० विद्युत उपकेंद्गाची उभारणीसाठी वडाचीवाडी ता.कोरेगांव २१८ 1.00 कार्यकारी अभियंता (स्था), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपण्‌ी सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-६२,६३ /१० दिनांक-१५/०२/२०१०
४१ विकासाकरिता महाराष्ट्र विकास महामंडळाकडे धनगरवाडी ता. खंडाळा २८२
३८९
९.१३ प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ उद्योग भवन नागाळा पार्क कोल्हापूर क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-२६५/१० दिनांक-०७/०४/२०१०
४२ घन कचरा व्यवस्थापनेसाठी पार्ले ता.कराड ५२६ 10.30 मुख्याधिकारी कराड, नगर परिषद कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-३७०/१० दिनांक-३०/०४/२०१०
४३ पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसाठी पाडेगांव ता.फलटण १८/२ 0.02 सरपंच, ग्रा.पं.पाडेगांव ता.फलटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-२८९/१० दिनांक-१५/०५/२०१०
४४ इलेब्ट्रिक पाण्याची मोटर बसविणेकामी कुंभारगांव ता.पाटण ३२६ १/२ श्री.बाबा केशव बागल रा.कुंभारगांव ता.पाटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-१६५/१० दिनांक-१५/०५/२०१०
४५ पुनर्वसित गावठाणासाठी गोंदवले बु.ता.माण १५४४/२ 6.50 उपसंचालक पुनर्वसन (जमीन) तथा जिल्हाधिकारी सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-३९३/१० दिनांक-२१/०५/२०१०
४६ ग्रामसंकुल, शासकीय इमारत बाजार पाडळी ता. कोरेगांव ३५४ 0.21 सरपंच ग्रा. पं. पाडळी स्टे. ता. कोरेगांव जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-११६१/०९ दिनांक- ०८/०६/२०१०
४७ रहिवास कारणास्तव लोधावडे ता. माण ७०६/१ 0.6 श्री. प्रभाकर कृष्णाजी देशमुख रा. लोधावडे ता. माण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-५८९/२०१० दिनांक- २९/०७/२०१०
४८ ३३/११ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्ग उभारणीसाठी कालेवाडी ता. कराड १३७८ 0.80 कार्यकारी अभियंता (स्था), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी कोल्हापूर क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-६१३/१० दिनांक- २९/०७/२०१०
४९ पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसाठी तळीये ता. कोरेगांव २३३ 1.5 सरपंच ग्रामपंचायत विखळे ता. कोरेगांव जि.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-२५५/१० दिनांक- ०५/०८/२०१०
५० शाळेच्या इमारत बांधणेसाठी पाटण ता.पाटण १९०/२/२ 0.03 जि.प.प्राथमिक शाळेसाठी क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-१०८९/१० दिनांक- १४/०३/२०११
५१ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सातारा यांचे कार्यालयाकरिता पाडळी (केसे) ता. कराड ३५१ 1.60 उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-६५९/११ दिनांक- ०३/०५/२०११
५२ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सातारा यांचे कार्यालयाकरिता पाडळी (केसे) ता. कराड ३५१ 1.00 उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-१९५९/११ दिनांक - २९//१२/२०१२
५३ पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी व निवास स्थान बांधणेसाठी मालगांव   ता. सातारा १३१५/१३ 0.16 मख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि- ५७७/११ दिनांक - १२/०५/२०११
५४ ३३/२२ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्ग उभारणीसाठी विंग ता.कराड ११७४/१/१अ 0.80 कार्यकारी अभियंता (स्था), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी कोल्हापूर क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-८३८/११ दिनांक - १६/०६/२०११
५५ ३३/२२ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्ग उभारणीसाठी शहापूर ता. कराड १४३/अ 1.00 कार्यकारी अभियंता (स्था), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी  शिवनगर जळोची ता. बारामती क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-५०२/११ दिनांक - १२/०७/२०११
५६ पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी खेड ता. कोरेगांव २३९/१ 0.30 मख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि- ६५५/१० दिनांक - १५/०७/२०११
५७ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांच्या वसतीगृहांचे इमारत बाांकामाकरिता दहिवडी ता. माण ४२६ 0.80 विशेष जिल्हा समाज  कल्याण अधिकारी सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि- १२५७/११ दि. १८/०८/२०११
५८ पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसाठी कुरवली खु. ता. फलटण ३३१/२ 0.02 अध्यक्ष्ख धोम-बलकवडी प्रकल्प समन्वय समिती जोरगांव (कुरवली खु) ता. फलटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि- १०७६/११ दि. १२/०९/२०११
५९ पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसाठी वेळोशी ता. फलटण २१८ 0.01 सरपंच ग्रामपंचायत वेळोशी ता. फलटण जि.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि- १४७१/११  दि. ०८/११/२०११
६० इलेक्ट्रीक मोटार घर बांधणेकसाठी ल्हासुर्णे ता. कोरगांव २३३ 0.01 श्री. संपत शंकर गुरव रा. ल्हासुणे ता. कोरेगांव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि- ६८९/११  दि. ३१/१२/२०११
६१ एसटी स्टँड सार्वजनिक वापर महाबळेश्वर 261 1.06.23 महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामडळ, मुंबई - अपना कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 421 दि. 13/04/2016
६२ रहिवास महाबळेश्वर 50 3.31.84 महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामडळ, मुंबई  - ग्वॉल्हेर लॉज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 420 दि. 13/04/2016
६३ रहिवास महाबळेश्वर 139 1.78.06 श्रीमती लिला (सी.एल.) परूळेकर रा. 4अ, क्विन्स गार्डन, पुणे 01 - मेडीटीएशन मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1558 दि. 15/01/2014
६४ रहिवास महाबळेश्वर 70 0.70.82 के. ए. दुभाश व इतर रा. मुंबई - बेनाहिल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 796 दि. 27/07/2015
६५ रहिवास महाबळेश्वर 45 1.21.41 हरनामसिंग मोतीसिंग मर्चट तर्फे कमलेशसिंग हरनामसिंग चौहान रा. लोहार चाळ, मुंबई 2 आर्यन रुफ मह/मश्वर/जमीन/कावि- 220/03 दि. 20/02/2003
६६ रहिवास महाबळेश्वर 221 0.52.61 जहॉगीर अबुकर फर्निचरवाला व 1 रा. जेम्सन लॉज, महाबळेश्वर  जेमसन लॉज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1057/13 दि. 15/01/2014
६७ रहिवास महाबळेश्वर 181 1.29.50 हैद्गाबाद (सिंध) नॅशनल कॉजेजीएट, बोर्ड व्दारा के.सी. कॉलेज, चर्चगेटजवळ मुंबई 20 लॅगहोम टेरेस मह/मश्वर/जमीन/कावि-231/15 दि. 13/03/2015
६८ रहिवास महाबळेश्वर 83 1.41.29 चंद्गशेखर रामचंद्ग आगरकर (एच.यु.एफ) रा. महाबळेश्वर - सी व्ह्यु बंगलो मह/मश्वर/जमीन/कावि- 814/14 दि. 23/07/2014
६९ रहिवास महाबळेश्वर 72 ते 75 4.97.18.39 सचिव, दि. भास्कर पांडुरंग हिवाळे एज्यु. सोसा. अहमदनगर तर्फे अ‍ॅड. एन.आर. शेख, रा. 109 साबणेरोड, मश्वर - ग्रीन हिल क्लीप ट्री टॉप मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1057/14 दि. 13/03/2015
७० वाणिज्य महाबळेश्वर 252 2.13.47 मे. रामकिशोर रिसोर्ट प्रा. लि. रा. 208 पार्वती इंडस्ट्रीयल इस्टेट, सन मिल कंपाऊंड लोअर परेल मुंबई - आनंद बंगला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 300/14 दि. 19/04/2014
७१ रहिवास महाबळेश्वर 233 4.12.68.30 पारशी जिमखाना तर्फे ट्रस्टी रा. सि.स.नं. 233 पार्शी जिमखाना महाबळेश्वर मह/मश्वर/जमीन/कावि- 216/15 दि. 13/03/2015
७२ रहिवास महाबळेश्वर 33,34 4.69.77.99 श्रीमती मनीबाई मेघजी व इतर रा. ईगल नेस्ट लॉडविक पाँईट रोड मश्वर मह/मश्वर/जमीन/कावि- 685/12 दि. 22/08/2012
७३ वाणिज्य महाबळेश्वर 25 104.69 विरेंद्ग वरजीवनदास चुनीलाल शेठ तर्फे डायरेक्टर रामदिल रिसोर्ट प्रा.लि. रा. 5575 अडतेबझार अहमदनगर - हार्मिटेज व मॉनेस्ट्री मह/मश्वर/जमीन/कावि- 52/12 दि. 11/05/2012
७४ वाणिज्य महाबळेश्वर 26 104.69 विरेंद्ग वरजीवनदास चुनीलाल शेठ तर्फे डायरेक्टर रामदिल रिसोर्ट प्रा.लि. रा. 5575 अडतेबझार अहमदनगर - हार्मिटेज व मॉनेस्ट्री मह/मश्वर/जमीन/कावि- 52/12 दि. 11/05/2012
७५ रहिवास महाबळेश्वर 199 0.44.52 एम. एन. नानावटी रा. अंधेरी मुंबई क्विन्स कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 103/12 दि. 31/01/2012
७६ रहिवास महाबळेश्वर 9 6.40.41 दिनयार रतन मादन रा. अपार्टमेंट 7, 19 पालीहिल बांद्गा मुंबई  रॉकडेल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1320/01 दि. 26/03/2002
७७ रहिवास महाबळेश्वर 60 2.67.09 जहॉगीर सोली सोराबजी व इतर रा. 27 निपीन सी रोड, मुंबई व्हॅली व्यु मह/मश्वर/जमीन/कावि- 187 दि. 14/02/2001
७८ रहिवास महाबळेश्वर 167 1.31.52 अश्िवन रमणीकलाल कापडिया रा. 43 गुल्हाटी निवास, 2 रा मजला, जुहु स्किम रोड नं. 2 विर्लेपार्ले वेस्ट मंबई   - अमृतभवन मह/मश्वर/जमीन/कावि- 426/04 दि. 30/04/2004
७९ रहिवास महाबळेश्वर 16 1.48.72 जे.आर कुशवाह वगैरे ट्रस्टीज तर्फे रामचंद्ग लालजी ट्रस्ट रा. 381 अ, कळंबादेवी रोड मुंबई - सुंदरव्हिला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1037/99 दि. 10/02/2000
८० रहिवास महाबळेश्वर 176 1.00.16 मोटीबाई माधवजी दामोदर ठाकरसी वगैरे व्दारा सुधीर कृष्णराव ठाकरसी रा. सरविठ्ठलदास चेंबर्स 16 मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट मुंबई - अस्पेकट हॉल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 184 दि. 28/05/2002
८१ रहिवास महाबळेश्वर 132 0.80.94 डॉ. के. बी. ग्रँट व 1 व्दारा श्रीमती मंजुषा एस. कुलकर्णी रा. माहुली, 25 अशोकनगर, रेंजहिल्स रोड पुणे - पार्वती व्हिला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 801 दि. 31/10/2003
८२ रहिवास महाबळेश्वर 140 0.66.77 जरबाई दोराबजी डी. पद्मजी व इतर तर्फे श्री. के. डी. पद्मजी रा. बी-1 डुंगरसी पार्क 22 बंडरोड पुणे - गोल्फ व्हयू मह/मश्वर/जमीन/कावि- 296 दि. 04/06/2005
८३ रहिवास महाबळेश्वर 228 5.78.70 कश्यप ए. पटेल डायरेक्टर दास ऑरगोनेकेम प्रा.लि. दास चेंबर्स 25 दलाल स्ट्रिट फोर्ट मुंबई  - बोहेमिया रतन कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 226/02 दि. 28/05/2002
८४ रहिवास महाबळेश्वर 229 5.78.70 कश्यप ए. पटेल डायरेक्टर दास ऑरगोनेकेम प्रा.लि. दास चेंबर्स 25 दलाल स्ट्रिट फोर्ट मुंबई  - बोहेमिया रतन कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 226/02 दि. 28/05/2002
८५ रहिवास महाबळेश्वर 158 1.06.77.8 मे. हरिष ट्रक्सटाईल इंजि. प्रा.लि. कासम साजन रोड, मश्वर - अ‍ॅर्डार्न व्हिला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 81 दि. 30/06/2000
८६ रहिवास महाबळेश्वर 172 0.86 गोकुलचंद प्रल्हादरॉय सक्सेरिया व 3 ट्रस्टीज तर्फे प्रल्हादराय ब्रिजलाल फॅमिली ट्रस्ट, मुंबई  - अमृत निवास सरस्वती निवास मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1230 दि. 03/03/2001
८७ रहिवास महाबळेश्वर 173 0.86 गोकुलचंद प्रल्हादरॉय सक्सेरिया व 3 ट्रस्टीज तर्फे प्रल्हादराय ब्रिजलाल फॅमिली ट्रस्ट, मुंबई  - अमृत निवास सरस्वती निवास मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1230 दि. 03/03/2001
८८ रहिवास महाबळेश्वर 148 2.2.34 जयसिंगजी हिंदू जिमखाना क्लब रा. 31 मीरारोड मलबार हिल मंबई - हिंदू जिमखाना मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1281 दि. 15/02/2001
८९ रहिवास महाबळेश्वर 14 6.15.12 हिज हायनेस नबाब मिर सर उस्मान अली खान बहादुर हैद्गाबाद - वूडलॉन मह/मश्वर/जमीन/कावि- 834/99 दि. 03/03/2000
९० रहिवास महाबळेश्वर 223 2.35.73 हेमलताबाई विठ्ठलराव पाटील सदरबझार सातारा  - व्हिक्टोरीया कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1149/02 दि. 29/12/2003
९१ रहिवास महाबळेश्वर 216 3.26.78 जालू रतनजी नजीर रा. मरीन ड्राईव्ह मुंबई 20 मह/मश्वर/जमीन/कावि- 455/12 दि. 08/07/2002
९२ रहिवास महाबळेश्वर 249, 250, 251 0.47.55 नरर्गीस शाहरोज माझदा रा. मेजर एस.सी. डिसोजा रोड मश्वर  - माझदा बंगला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 162 दि. 14/11/2000
९३ रहिवास महाबळेश्वर 236 4.80.49.51 शांताबाई आर आगरवाल रा. सि.स.नं. 236 मश्वर  - भारत हॉटेल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1042/99 दि. 05/06/2000
९४ रहिवास महाबळेश्वर 231 1.94.25 सर दिनशा माणीकजी पेठे तर्फ ट्रस्टीज दिनशा माणिकजी पेठे वगैरे रा. नेपीन सी रोड मंबई 36- बेले व्हयू मह/मश्वर/जमीन/कावि- 221 दि. 21/06/2000
९५ रहिवास महाबळेश्वर 226अ, 226ब, 1.24.44 चिमणलाल दामोदरदास मर्चंट तर्फे कार्यवाहक चंद्गकांत चिमणलाल मर्चंट रा. फोर्ट मुंबई - नेल्सन लॉज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1163/03 दि. 29/12/2003
९६ रहिवास महाबळेश्वर 227 0.80.94 चिमणलाल दामोदरदास मर्चंट तर्फे कार्यवाहक चंद्गकांत चिमणलाल मर्चंट रा. फोर्ट मुंबई -  झोरा कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1163/03 दि. 29/12/2003
९७ रहिवास महाबळेश्वर 79, 79 अ 0.79.93 चंद्गशेखर व्दारकानाथ वैदय व 1 रा. आंबालाल दोशी मार्ग मुंबई 23 - सेंट क्लेअर व्हिला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 495/03 दि. 18/06/2003
९८ वाणिज्य महाबळेश्वर 232 1.28.60.67 विल्लू सारोबजी अंकलेसारिया व इतर रा. कावरेरोड घोरपडीगांव पुणे 36 - विलोज  अ‍ॅन्ड रतन कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 775/04 दि. 10/03/2005
९९ रहिवास महाबळेश्वर 54 1.76.04 श्रीमती झेनिया नायर रा. 13 रिंगरोड मलबार हिल मुंबई 3 - व्हिला झ्‌ेनिमा मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1100 दि. 24/04/2002
१०० रहिवास महाबळेश्वर 193,194 3.39.50.17 मे. आशिष इस्टेट अ‍ॅड प्रॉपर्टीज प्रा.लि. तर्फे संचालक, श्री. आशिष वैदय रा. मुंबई  - दि ओक्स मह/मश्वर/जमीन/कावि- 396 दि. 30/06/2000
१०१ वाणिज्य महाबळेश्वर 46 1.21.41 प्रदीप मणीलाल शहा व इतर रा. रिगल हॉटेल मश्वर - भगवती आश्रम मह/मश्वर/जमीन/कावि- 402 दि. 19/04/2000
१०२ रहिवास महाबळेश्वर 37 3.43.98 पी. एम. दलाल ट्रस्ट तर्फे ट्रस्टी डॉ. एफ. एफ. वाडिया रा. एरवडा पुणे 06  - केनिल वर्थ मह/मश्वर/जमीन/कावि- 179 दि. 26/02/2001
१०३ वाणिज्य महाबळेश्वर 58 2.30.67 अर्देसर होरमसजी भिवंडीवाला वगैरे रा. बी.जी. खैर मार्ग मुंबई -लॉक्सली हॉल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 356 दि. 07/07/2000
१०४ वाणिज्य महाबळेश्वर 174 1.70.98 सुधाकर दत्तात्रय सहस्त्रबुध्दे रा. रामकृष्ण भुवन मश्वर  कृष्णा निवास मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1022/99 दि. 13/03/2000
१०५ वाणिज्य महाबळेश्वर 175 1.70.98 सुधाकर दत्तात्रय सहस्त्रबुध्दे रा. रामकृष्ण भुवन मश्वर - कृष्णा निवास मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1022/99 दि. 13/03/2000
१०६ रहिवास महाबळेश्वर 69 1.61.87 दि. युनायटेड चर्च बोर्ड फॉर वर्ल्ड मिनीस्टीरीज रा. नवरोजी रोड ब्लॉक नं. 92 मुंबई - ऑबेर्लीन मह/मश्वर/जमीन/कावि-  476/01 दि. 04/02/2002
१०७ वाणिज्य महाबळेश्वर 52,53 3.11.18 टी. एम. भरोचा वगैरे रा. ग्लेनगेरी बंगला मश्वर - ग्लेनगेरी मह/मश्वर/जमीन/कावि- 832/99 दि. 19/05/2000
१०८ रहिवास महाबळेश्वर 222 4.20.87 दि. युनायटेड प्रस बायरेटीयन चर्च इन यु.एस.ए. रा. जंगपुरा इएक्सटी नवी दिल्ली 14 - माऊंट डगलस मह/मश्वर/जमीन/कावि- 140/01 दि. 03/03/2001
१०९ रहिवास महाबळेश्वर 76 0.92.04 पार्टनर जेमस स्टार कंपनी रा. 311 आरआरएम रॉयरोड मुंबई 04- वेवर्ली मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1075/01 दि. 29/10/2001
११० रहिवास महाबळेश्वर 55 1.89.19 इंदीराराजे बी घोरपडे रा. 111 कोरेगांव पार्क पुणे - किलफ्टन लॉज मह/मश्वर/जमीन/कावि-  295 दि. 13/06/2001
१११ वाणिज्य महाबळेश्वर 81 0.65.76 फकरूध्दीन जिवनजी वगैरे रा. बेलमाऊंट हाऊस मश्वर  - बेलमाऊंट मह/मश्वर/जमीन/कावि- 831/99 दि. 31/01/2000
११२ रहिवास महाबळेश्वर 97 1.65.92 बरजोर फिरोज बानाजी व इतर रा. 240 डी.एन. रोड मुंबई - शापूर हॉल मह/मश्वर/जमीन/कावि-  1231 दि. 05/03/2001
११३ रहिवास महाबळेश्वर 112 1.12.30 रवि वासुदेव गोयंका व इतर रा. ए- 16 जन्मभूमी मार्ग फोट्र मुंबई - सेंट जेमस कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि-  918 दि. 13/10/2003
११४ रहिवास महाबळेश्वर 219 अ 2.21 के.डी सिंघानिया रा. विष्णू महल डी रोड चर्चग्‌ेट मंबई - लेसन्स लॉज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1038 दि. 14/05/2002
११५ रहिवास महाबळेश्वर 230 4.52.23 सुरेश एल. रहेजा रा. खार मुंबई 52-  बॅबीग्टन हाऊस मह/मश्वर/जमीन/कावि- 2007/99 दि. 21/11/2000
११६ रहिवास महाबळेश्वर 178 0.83.97 यतिनखाना मद्गासा अंजुमन ई खैरूल इस्लाम चॅरिटेबल ट्रस्ट व इतर रा. मश्वर  - लॉघम हॉल/ हाऊस/कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 541/05 दि. 07/10/2005
११७ रहिवास महाबळेश्वर 179 0.83.97 यतिनखाना मद्गासा अंजुमन ई खैरूल इस्लाम चॅरिटेबल ट्रस्ट व इतर रा. मश्वर  - लॉघम हॉल/ हाऊस/कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 541/05 दि. 07/10/2005
११८ रहिवास महाबळेश्वर 180 0.83.97 यतिनखाना मद्गासा अंजुमन ई खैरूल इस्लाम चॅरिटेबल ट्रस्ट व इतर रा. मश्वर  - लॉघम हॉल/ हाऊस/कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 541/05 दि. 07/10/2005
११९ रहिवास महाबळेश्वर 131अ, 132ब 0.94.09 झिया ए मस्कती रा. मस्कती व्हिला, विडी हॉललेन कुलाबा मुंबई  -सरस्वती व्हिला/ मस्कती मह/मश्वर/जमीन/कावि- 635/03 दि. 25/07/2003
१२० रहिवास महाबळेश्वर 57 2.88.34 मोली रूस्तमजी वखारिया रा. महाबळेश्वर - बार्चेस्टर मह/मश्वर/जमीन/कावि- 776/02 दि. 27/09/2002
१२१ वाणिज्य महाबळेश्वर 182 2.65.07 मेसर्स पटेल ब्रदर्स कन्सस्ट्रक्शन कार्पो व इतर रा. 53 नारायण धुरी स्ट्रीट मुंबई 3 - हेथ व्हयू मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1020 दि. 28/01/2000
१२२ रहिवास महाबळेश्वर 51 2.35.73 श्रीमती आंबाबाई री वाडिया रा. भारती भवन 72 मरीन ड्राईव्ह मुंबई 20 - इव्हॉनो बंगलो मह/मश्वर/जमीन/कावि- 975 दि. 21/10/2003
१२३ रहिवास महाबळेश्वर 66, 71 4.70.45 कोवासजी दिनशा व इतर रा. 121 नगीनदास मास्टर रोड फोर्ट मुबई 23 - लिली कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 151/04 दि. 09/03/2004
१२४ वाणिज्य महाबळेश्वर 86 1.61.87 श्रीमती अरूणा अनिल शहा रा. महाबळेश्वर  - पॅराडाईज हॉटेल मह/मश्वर/जमीन/कावि-  651 दि. 27/06/2003
१२५ रहिवास महाबळेश्वर 98 1.01.17 मनोज प्राणसुखलाल सागर व इतर रा. 67 भुलाभाई देसाई रोड मुंबई 26 - माउांट युनिक मह/मश्वर/जमीन/कावि- 369/03 दि. 09/04/2003
१२६ रहिवास महाबळेश्वर 56 2.42.81 आस्ताद इ चिनॉय रा. 206 सिख रोड सिंकदाराबाद आंध्रप्रदेश- यादगार कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1242/01 दि. 12/12/2001
१२७ वाणिज्य महाबळेश्वर 10 0.73.85 रविंद्ग कृष्णदास तुळशीदास मोदी व इतर रा. महाबळेश्वर - पार्क हॉल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 744/99 दि. 21/10/1999
१२८ वाणिज्य महाबळेश्वर 47 0.29.34 सदाशिव सहदेव देसाई व इतर रा. साकेत हॉटेल मश्वर - दिना व्हिला मह/मश्वर/जमीन/कावि-  143 दि. 08/05/2002
१२९ रहिवास महाबळेश्वर 30 2.15.49 मे. अन्जॉस ट्रेडिंग प्रा.लि. रा. 27 निपीन सी रोड, मुंबई 36- माऊंट फेरोहीन मह/मश्वर/जमीन/कावि-  128/02 दि. 15/04/2002
१३० वाणिज्य महाबळेश्वर 136 1.18.34 लक्ष्मीदास टी. खांडवाला वगैरे रा. महाबळेश्वर   - लेक व्हयू मह/मश्वर/जमीन/कावि- 732/99 दि. 08/10/1999
१३१ क्लबसाठी महाबळेश्वर 105 1.59.85 सेक्रेटरी, दि क्लब महाबळेश्वर  - दि क्लब महाबळेश्वर मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1006 दि. 03/10/2002
१३२ क्लबसाठी महाबळेश्वर 107 1.59.85 सेक्रेटरी, दि क्लब महाबळेश्वर  - दि क्लब महाबळेश्वर मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1006 दि. 03/10/2002
१३३ क्लबसाठी महाबळेश्वर 108 1.59.85 सेक्रेटरी, दि क्लब महाबळेश्वर  - दि क्लब महाबळेश्वर मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1006 दि. 03/10/2002
१३४ वाणिज्य महाबळेश्वर 177 1.04.21 किशोर एन दलाल मॅनेजिंग ट्रस्टी रा. 49 वीर नरीमन रोड मुंबई 23- आनंद वर्षा मह/मश्वर/जमीन/कावि- 338 दि. 09/05/2000
१३५ रहिवास महाबळेश्वर 220 1.89.19 दमयंती वाधवान व इतर रा. वर्धन हाऊस पी.एम.रोड मुंबई 23 -निरा लॉज मह/मश्वर/जमीन/कावि-  1168 दि. 23/01/2001
१३६ रहिवास महाबळेश्वर 94, 95 1.21.41/ 0.20.23 बाटलीबॉय अँड कं.लि. वगैरे जोगेश्वरी मुंबई - नॉन पेरीयल व्हयू मह/मश्वर/जमीन/कावि- 818/99 दि. 16/02/2000
१३७ रहिवास महाबळेश्वर 96 0.20.23 बाटलीबॉय अँड कं.लि. वगैरे जोगेश्वरी मुंबई - मिनीचर व्हिला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 818/99 दि. 16/02/2000
१३८ रहिवास महाबळेश्वर 24 2.70.0 बनाबाई पी जीजीभाई वगैरे रा. मुंबई - जीजी लॉज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1259 दि. 28/02/2001
१३९ वाणिज्य महाबळेश्वर 85 0.61.71 अनिल रामचंद्ग मौरे व इतर रा. सि.स.नं. 85 शिरिन व्हिला महाबळेश्वर  - विमल कुंज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 417 दि. 10/06/2002
१४० रहिवास महाबळेश्वर 31 1.75.03 होमी फ्रॉमरोज मेहता व इतर रा. मेहता हाऊस मंबई समाचार मार्ग 01- सिडने हॉऊस मह/मश्वर/जमीन/कावि- 666/02 दि. 09/09/2002
१४१ रहिवास महाबळेश्वर 201 0.61.71 श्रीमंत राजकुमारी मंगलाराजे पटवर्धन रा. मिरज हाऊस पुणे - सिंदोळा पार्क मह/मश्वर/जमीन/कावि- 739/01 दि. 13/02/2002
१४२ वाणिज्य महाबळेश्वर 113, 114 0.41.48 जगदीश दलपत दवे रा. मश्वर - आक्टोगन रोजरी मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1053 दि. 12/11/2002
१४३ रहिवास महाबळेश्वर 195 3.35.83 डॉ. ताहीर एस. वगैरे रा. 29 अली चेंबर्स, फोर्ट मुंबई - फोर ओक्स मह/मश्वर/जमीन/कावि- 767/99 दि. 29/02/2000
१४४ वाणिज्य महाबळेश्वर 20 2.41.50 राधाकृष्णदास हसांनंद रा. 522 एम.जी. रोड पुणे - हिल स्टोन मह/मश्वर/जमीन/कावि-  820 दि. 19/06/2006
१४५ रहिवास महाबळेश्वर 29 1.21.41 कर्नल पी एम आर भरोचा वगैरे रा. 66, निपन सी रोड मुंबई 6 -कैखुश्रु कॉटेज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 763/99 दि. 01/02/2000
१४६ रहिवास महाबळेश्वर 48 0.46.54 अनिलकुमार गोविंदजी वगैरे रा. 48 वेस्ट लॉज बंगला मश्वर - वेस्ट लॉज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1086 दि. 11/04/2001
१४७ रहिवास महाबळेश्वर 12 1.74.0 मे. प्रायरोज फायनान्स अँड लिजींग कं. प्रा.लि. तर्फे तेजराज गोवाणी रा. - हरुण व्हिला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 691 दि. 03/09/2003
१४८ वाणिज्य महाबळेश्वर 18 2.34.72 अनिता राजेंद्गकुमार रा. हॉटेल ग्रँट मश्वर - ग्लेन डेल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 854/99 दि. 13/01/2000
१४९ रहिवास महाबळेश्वर 27 1.21.41 सॅम फ्रॅमरोज इराणी व इतर रा. 319/2 एम.जी. रोड पुणे - मिथीबाई हॉल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 594 दि. 16/08/2006
१५० रहिवास महाबळेश्वर 28 1.48.72 जहाँगीर बरजोर मार्शल रा. 15 नवरोजी गंमाडीय रोड मुंबई 26- मोनटाना मह/मश्वर/जमीन/कावि- 520     दि. 15/06/2004
१५१ रहिवास महाबळेश्वर 15 1.58.84 फ्रॉमरोज कैखुश्रु बाटलीबॉय व इतर रा. 48 रिजरोड मलबार हिल मुंबई - न्यूजंट लॉज मह/मश्वर/जमीन/कावि- 696/05 दि. 07/10/2005
१५२ रहिवास महाबळेश्वर 225 3.13.95.13 जहाँगीर पेस्तनजी पटेल व इतर रा. 10 वीर नरिमन रोड फोर्ट मुंबई - ग्लिन ओगल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 958 दि. 01/10/2003
१५३ रहिवास महाबळेश्वर 197, 198 7.36.72 मे. इंडिया टयुब मिल्स अँड मेटल इंडस्ट्रीज रा. 623 लिंकीक रोड खार वेस्ट मुंबई - माऊंट मालकम मह/मश्वर/जमीन/कावि- 591 दि. 27/07/2000
१५४ रहिवास महाबळेश्वर 67 1.75.03 दि. युनायटेड चर्च बोर्ड फॉर वर्ल्ड मिनीस्टीरीज रा. नवरोजी रोड ब्लॉक नं. 92 मुंबई  - नॉ-हेम मह/मश्वर/जमीन/कावि- 201/01 दि. 02/08/2001
१५५ रहिवास महाबळेश्वर 8 2.05.78 श्रीमती धनाबाई पी जिजिभाई वगैरे रा. विलूविलो मश्वर - धनव्हिला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 1229 दि. 28/02/2001
१५६ रहिवास महाबळेश्वर 42 2.33.71 कमलाबाई श्रीधर नाईक वगैरे रा. महाबळेश्वर -विश्राम हॉल मह/मश्वर/जमीन/कावि- 746/99 दि. 21/10/1999
१५७ रहिवास महाबळेश्वर 217, 218 0.80.94 प्रदीप रमणीकलाल जव्हेरी रा. 96 रिडगेरोड मुंबई 6- अलबर्ट व्हिला मह/मश्वर/जमीन/कावि- 277/02 दि. 17/05/2002
१५८ अपंग मुलाच्या शाळेसाठी दहिवडी ता. माण ७३४/१ 0.40 अध्यक्ष अपंग कल्याण पुनर्वसन संस्था दहिवडी क्र.मह/३/जमीन/नागरी/३६३ /०६ दिनांक-२५/०४/२००६
१५९ पुशवैद्यकीय दवाखान्यासाठी वडजल ता.माण ४६६ - सरपंच, ग्रामपंचायत वडजल ता.माण //ॄ--३()/८६८७  ५/५/१९८७
१६० पाटकर को.ऑप. सोसायटी फलटण फलटण ता.फलटण सिटीएस नं. ५६३९ - अध्यक्ष, पाटकर को.ऑप.सोसा.फलटण ता.फलटण /-८००/८५  १२/०८/१९८५
१६१ शिवनगर को.आप हौसिंंग सोसायटी, कृषी नगर सातारा खेड ता.सातारा १०८ 0.90 अध्यक्ष, शिवनगर को.आप हौसिंंग सोसायटी, कृषी नगर सातारा /--३८०५  ५/११/१९८०
१६२ म.रा.वि.वि. मं. उपकेंद्ग उभारणीसाठी वेणेगांव ता.सातारा 1.00 कार्यकारी अभियंता स्था.म.रा.वि.वि. कंपणी कोल्हापूर क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-४९९/०६ दिनांक-०७/०६/२००६
१६३ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्ग इमारतीसाठी कामेरी ता.सातारा २९१ 0.05 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/९/०६ दिनांक-०६/०५/२००६
१६४ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्ग इमारतीसाठी जिहे ता.सातारा ८८०/२ ०.०५ जिल्हा आरोग्य अधिकरी जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/एसआर/०६/०६  दिनांक-१३/०३/२००६
१६५ नळपाणीपुरवठा योजना विहीरसाठी लासुर्णे ता.कोरेगांव ३४६ 0.01 सरपंच, गामपंचायत लासुर्णे ता.कोरेगांव क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/११०३/२००७  दिनांक-१३/११/२००७
१६६ ३३/११ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्ग उभारणीसाठी भाटमरळी, ता. सातारा १४५ 1.00 कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य, म.रा. वि.कं. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/१२९/०९ दिनांक-२०/०२/२००९
१६७ कै.स्वातत्र सैनिक शामराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या उंडाळे इमारतीसाठी ओंड ता.कराड सिटीएस नं.३४ ०.०६ चेअरमन, कै.स्वातत्र सैनिक शामराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या उंडाळे ता.कराड क्र.मह/तीन/जमीन (ग्रा) ५२५ दिनांक-२०/०६/१९८९
१६८ शाळैच्या इमारतीसाठी संजयनगर (शेरे) ता.कराड १ब/१/१ जुना स.नं.१२३/१ब/१ 0.28 सेक्रेटरी, कृष्णा एज्युकेशन सोसायटी शेरे ता.कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/४१३/०९ दिनांक- २०/०६/२००९
१६९ इमारत / किंडागणासाठी पाचवड ता.खटाव १७४२ 2.50 चेअरमन,  जयभवानी डायमंड सेवामंडळ, ता. खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/२३६ दिनांक- ०७/०८/२००४
१७० ३३/११ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्ग उभारणीसाठी पूसेसावळी, ता. खटाव ५३०/१ 0.8 कार्यकारी अभियंता (स्था), म.रा. वि. कंपनी सातारा क्र.मह/३/जमीन/नागरी/३३०/०६ दिनांक- १९/०५/२००६
१७१ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग इमारतीसाठी डिस्कळ ता.खटाव १४७ ब 1.00 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.सातारा मुळ आदेश क्र.मह/३/जमीन/नागरी/३८६/०५ दिनांक- २०/०४/२००५ दुरुस्ती आदेश क्रं.क्र.मह/३/जमीन/नागरी/४९१/०६ दिनांक ०२/०६/२००६
१७२ नदीपात्रात जॅकवेल काढणेसाठी खटाव ता.खटाव नदीपात्र - ग्रामविकास अधिकरी खटाव ग्रामपंचायत खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/११३६/११८६/२००७ दिनांक- ०३/१२/२००७
१७३ माध्यमिक शाळेसाठी राजापूर ता. खटाव ८७ 5.00 सचिव, श्री. सेवागीरी शिक्षण प्रसारक मंडळ पुसेगांव ता. खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-४१८/०७ दिनांक- २८/१२/२००७
१७४ ३३/११ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्ग उभारणीसाठी कटगूण,  ता. खटाव ५९१ 1.00 कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य, म.रा. वि.कं. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/कावि-१२२६/०८ दिनांक- १७/०८/२००९
१७५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था औंध, ता. खटाव ४५ 2.00 प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध क्र.मह/३/जमीन/ना/८१४/२००१, दिनांक-१३/०८/२००१
१७६ ग्रामविद्यालय इमारत अहिरे, ता. खंडाळा ग्रा.पं.मि.नं. ९९   सरपंच, ग्रामपंचायत अहिरे, ता. खंडाळा क्र.मह/३/जमीन/कावि/३१५७, दिनांक-०५/१२/१९८८
१७७ विहिरीसाठी आळजापूर, ता. फलटण ५३० लगत 0.02 प्रकाश भुजंगराव सोनवणे, रा.आळजापूर, ता. फलटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/३२९/०५, दिनांक-०६/०७/२००५
१७८ पशुवैद्यकीय केंद्ग अतित, ता.सातारा ४९१ 0.17 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/९९०, दिनांक-०५/०९/२००२
१७९ ग्रामपंचायत औंध औध, ता. खटाव ग्रा.पं.मि.नं. २०९   सरपंच, ग्रामपंचायत औंध, ता. खटाव क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-५५४/०८,  दिनांक-   /०३/२००९
१८० क्रिडांगण औंध, ता. खटाव ३४५/१ 0.52 चेअरमन, औंध शिक्षण मंडळ, औंध क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-५८९/०४  दिनांक-०४/०८/२००४
१८१ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग बामणोली, ता.जावली ९६/१ 0.80 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/एसआर-६/०५  दिनांक-१२/०८/२००६
१८२ पाटबंधारे प्रकल्प चिंचणेर वंदन, ता.सातारा १०८०/१ 0.25 कार्यकारी अभियंता, कण्हेर कालवे विभाग, सातारा क्र.एलएनडी/ा/डब्ल्यूएस-१८९८, दिनांक-२८/०४/१९८१
१८३ शाळा इमारत दहिवडी, ता.माण 0.10 अध्यक्ष, समता शिक्षण संस्था, दहिवडी क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/९७०/११२६/०७   दिनांक-२१/११/२००७
१८४ शाळा इमारत दहिवडी, ता.माण 0.18 अध्यक्ष, समता शिक्षण संस्था, दहिवडी क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/९७०/११२६/०७   दिनांक-२१/११/२००७
१८५ रहिवास दहिवडी, ता.माण ५१३/१ ४५० चौ.मी. संपतराव गणपतराव अवघडे, रा.वावरहिरे, ता. माण, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-१०६३/०८  दिनांक-१५/०१/२००९
१८६ हॉर्टीकल्चर कॉलेज गिरवी, ता.फलटण ११७८ 2.28 अध्यक्ष, जयभवानी एज्यूकेशन सोसा गिरवी, ता. फलटण, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१९९९,      दिनांक-१६/०८/१९९१
१८७ वृक्षारोपण गोडोली, ता.सातारा ६३ ३२५.२७ चौ.मी. भगवानराव कृष्णाजी जगदाळे, रा.गोडोली, ता.जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-११४७, दिनांक-१६/१०/२०००
१८८ रहिवास गोडोली, ता.सातारा ६३ 1.20 चेअरमन, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सह.ग.नि. संस्था, सातारा नं.एलएनडी-५८८०, दिनांक-०८/०२/१९७५
१८९ तालुका क्रिडा केंद्ग गोळेवाडी, ता.कोरेगाव १३५ 3.60 जिल्हा क्रिडा अधिकारी, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/७२२/०७, दिनांक-२२/१०/२००७.
१९० तालुका क्रिडा केंद्ग जकातवाडी, ता.सातारा ५७ 1.62 जिल्हा क्रिडा अधिकारी, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/९२४, दिनांक-१२/०१/२००४.
१९१ ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्ग कटगुण, ता.खटाव ५९१ 1.00 कार्यकारी अभियंता, स्था, मराविविकं सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-१२२६/०८ दिनांक-१७/०८/२००९.
१९२ रहिवास खेड, ता.सातारा १०८ 0.90 चेअरमन, शिवनगर सह गृ.नि.सं. कृष्णानगर, सातारा नं.एलएनडी-ा-डब्ल्यूएस-३८०५,  दिनांक-०५/११/१९८०
१९३ रहिवास खेड, ता.सातारा १०८ 0.60 चेअरमन, गजानन सह गृ.नि.सं. कृष्णानगर, सातारा नं.एलएनडी-डब्ल्यूएस-११६,  दिनांक-११/०४/१९८०
१९४ रहिवास खेड, ता.सातारा २२१ 0.71 चेअरमन, अभिजित सह गृ.नि.सं. कृष्णानगर, सातारा नं.एलएनडी-डब्ल्यूएस-९६१/८४,  दिनांक-२४/०५/१९८४
१९५ स्मशानभूमी संगममाहुली, ता.सातारा ७४/१अ व ७४/१ब लगत 0.15 अध्यक्ष, बालाजी ट्रस्ट सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-१५७२, दिनांक-२६/०६/२०००
१९६ कार्यालय कोरेगाव, ता.कोरेगाव २११७/३९ भु.क्र.२ ३७२ चौ.मी. तालुका निरिक्षक भूमी अभिलेख, कोरेगाव क्र.मह/३/जमीन/नभू/कावि-२९४५, दिनांक-२०/०१/२०००.
१९७ कर्मवारी निवासस्थान कोरेगाव, ता.कोरेगाव ४७४अ/२ 0.14 कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-५२/२००० दिनांक-२९/०१/२०००
१९८ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग कुडाळ, ता.जावली २८० 0.40 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-४१५/११ दिनांक-०१/०४/२०११.
१९९ इलेक्ट्रीक मोटर कुंभारगाव, ता.पाटण ३२६ लगत 0.01 बाबा केशव बागल, रा. कुंभारगाव, ता. पाटण, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-१६५/१० दिनांक-१५/०५/२०१०.
२०० इलेक्ट्रीक मोटर महागाव, ता.सातारा १००६ लगत 0.02 सर्जेराव नामदेव चव्हाण, रा.महागाव, ता.जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-४६३/०७ दिनांक-०३/०९/२००७.
२०१ झोपडपट्टी पुनर्वसन मलकापूर, ता.कराड १५२ब/१/२ 6.50 मुख्याधिकारी, कराड नगर परिषद, कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२८६,           दिनांक-२३/०३/२००९.
२०२ नळपाणी पुरवठा योजना आंधळी, ता.माण २६८/११ 0.04 सरंपच, ग्रामपंचायत मलवडी, ता.माण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/३६/१०,           दिनांक-२२/०१/२०१०.
२०३ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग मालगाव, ता.सातारा १३०० 0.05 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/एसआर-११/०६           दिनांक-०७/०६/२००६.
२०४ शाळा इमारत मलकापूर, ता.कराड २३९/१ 0.12 कार्याध्यक्ष, ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था उंडाळे, ता. कराड क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-२५७/०१ दिनांक-२१/०३/२००१
२०५ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग मार्डी, ता.माण २०१२ 1.20 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२१८/२९८/०८           दिनांक-१३/०६/२००८.
२०६ क्रिडांगण मायणी, ता.खटाव २६७२ 2.99 अध्यक्ष, सन्मित्र क्रिडा मंडळ मायणी, ता.खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२९००(२),          दिनांक-१२/०१/१९९३.
२०७ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग निनाम, ता.सातारा २९८अ 0.08 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१४९६,       दिनांक-   /०१/१९९८.
२०८ शाळा इमारत व क्रिडांगण पाचवड, ता.खटाव १७४२ 1.10 चेअरमन, जयभवानी डायमंड सेवा मंडळ पाचवड, ता. खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२३६,       दिनांक-०७/०८/२००४.
२०९ अभियांत्रिकी महाविद्यालय इमारत पानमळेवाडी, ता.सातारा २४२अ 15.10 सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/एसआर-४/०६           दिनांक-२८/०२/२००६.
२१० रहिवास फलटण, ता.फलटण ६४५७ 1.00 चेअरमन, जयजवान को.ऑप. हौ. सोसा. फलटण क्र.सीटीएस-२३१२(२),          दिनांक-१६/०९/१९८१.
२११ सुपर मार्केट फलटण, ता.फलटण ६४६४ २९३४६ चौ.मी. पैकी मुख्याधिकारी, नगरपरिषद फलटण क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-१३४६ दिनांक-२१/१२/१९९३
२१२ शॉपिंग सेंटर फलटण, ता.फलटण १५६४, १५७६कक १७८.१ व १६०चौ.मी. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद फलटण क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-१३४६ दिनांक-२१/१२/१९९३
२१३ कार्यालय फलटण, ता.फलटण ६४७०ब ७४३.२५ चौ.मी. तालुका निरिक्षक भूमी अभिलेख, फलटण क्र.मह/३/जमीन/१७६१, दिनांक-०४/०७/१९९९
२१४ रहिवास / म्हाडा फलटण, ता.फलटण ६४५७, ६४७५ ३४८०३ चौ.मी. मुख्य अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास महामंडळ, पुणे क्र.सीटीएस-डब्ल्यूएस-१७०,          दिनांक-१०/०२/१९८२.
२१५ रहिवास / म्हाडा फलटण, ता.फलटण ६४५७, ६४७५ ३४८०३ चौ.मी. मुख्य अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास महामंडळ, पुणे क्र.सीटीएस-डब्ल्यूएस-२९९/८३,          दिनांक-०७/०३/१९८३.
२१६ शाळा इमारत पिंपरी, ता.माण २६९ 0.20 अध्यक्ष, लक्ष्मीनारायण एज्युकेशन सोसा. इंजबाव, ता. माण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/एसआर-३/०६           दिनांक-२७/०१/२००६.
२१७ शाळा इमारत पिंपरी, ता.माण २६९ 0.80 अध्यक्ष, लक्ष्मीनारायण एज्युकेशन सोसा. इंजबाव, ता. माण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/एसआर-३/०६           दिनांक-२७/०१/२००६.
२१८ पोलीस चौकी खेड, ता.सातारा रस्त्याचे जागेत ३७२ चौ.मी. पोलीस अधीक्षक सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-२१९२ दिनांक-   /०८/१९९८
२१९ कार्यालयीन वसाहत पुसेसावळी, ता.खटाव ८८४ पैकी 2.00 कार्यकारी अभियंता, उरमोडी धरण विभाग, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-२/८७१/९५ दिनांक- ११/०१/१९९६
२२० रहिवास बुधवार पेठ, सातारा १८६अ/१ १८३.९४ चौ.मी. शेख बंडू इनामदार, रा.२४५, बुधवार पेठ, सातारा क्र.सीटीएस-डब्ल्यूएस-४५७,          दिनांक-२५/०४/१९८४.
२२१ शासकीय वसतीगृह सदरबझार, सातारा ४०९/९ब ९८२० चौ.मी. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-७०४/०३ दिनांक- ०४/०७/२००३
२२२ रहिवास सदरबझार, सातारा ४०९/५ ४६०२ चौ.मी. चेअरमन, योजनानगर सह. गृ.नि.सं. सातारा क्र.सीटीएस-३०१५,                      दिनांक-२४/०९/१९७४.
२२३ रहिवास सदरबझार, सातारा ४०९ 3.20 चेअरमन, आर्मी ऑॅफिसर्स सह. गृ.नि.सं. सातारा क्र.सीटीएस-११३४,                      दिनांक-२४/०७/१९७०.
२२४ रहिवास सदरबझार, सातारा ४०९, ४०९/२अ २.४०, १.६० चेअरमन, जे.सी.ओ. सह. गृ.नि.सं. सातारा क्र.सीटीएस-११३४,                      दिनांक-२४/०७/१९७०.
२२५ रहिवास सदरबझार, सातारा ४०९/२अ 6.00 चेअरमन, जवान्स सह. गृ.नि.सं. सातारा क्र.सीटीएस-११३४,                      दिनांक-२४/०७/१९७०.
२२६ रहिवास सदरबझार, सातारा ६२ ९४.५ चौ.मी. विठ्ठल बाबूराव सावंत, रा. सर्कीट हाऊस, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-१३७४ दिनांक- ०७/११/१९९५
२२७ रहिवास सदरबझार, सातारा १८८ ५५१.२ चौ.मी. शंकर तुकाराम कांबळे, रा.२८६, शनिवारपेठ, सातारा क्र.सीटीएस-डब्ल्यूएस-१९८६,          दिनांक-२७/०७/१९८२.
२२८ रहिवास सदरबझार, सातारा ४०९/२अ ४६०० चौ.मी. चेअरमन, प्रियदर्शनी मागासवर्गीय महिला सह.गृ.नि.सं. सातारा क्र.मह/३/जमीन/नभू/कावि-१३२७ दिनांक- २५/०७/१९९६
२२९ मुलींचे वस्तीगृह सैदापूर, ता.कराड १०४/१ ०.१४ अध्यक्ष, कै दादा उंडाळकर स्मारक समिती उंडाळे, ता. कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२६८६           दिनांक-०४/१२/१९९२.
२३० रहिवास रविवारपेठ, सातारा १८६ब ०.४५ चेअरमन, स्वातंत्र्य सैनिक सह.गृ.नि. सं. सातारा क्र.सीटीएस-२०५१,                       दिनांक-२६/०८/१९६९.
२३१ रहिवास सातारा ५१अ/२/१ 1.42 चेअरमन, चेअरमन हरिजन गिरीजन सह.गृ.नि.सं. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/६५४       दिनांक-११/०६/१९९०.
२३२ कार्यालय, समाजमंदीर, शाळा वाई, ता. वाई ४९१ ०.३६ सरपंच, ग्रामपंचायत शहाबाग, ता.वाई, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-५८/०२ दिनांक- २१/०१/२००२
२३३ विहिर व पंपहाऊस शेंद्गे, ता.सातारा ३ लगत ०.०२ सरपंच, ग्रामपंचायत पाडळी, ता.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२२                   दिनांक-१७/०१/२००४.
२३४ ३३/२२ केव्ही उपकेंद्ग सोनगाव, ता.जावली ३०१ 0.80 कार्यकारी अभियंता (स्था), मराविविकं सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१३५३/०६,               दिनांक-०९/०१/२००७.
२३५ विहिर तोंडल, ता.माण २४४ ०.०२ बाबासो बाळासो विरकर, रा. तोंडल, ता.माण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/५६९/०५,            दिनांक-०६/०९/२००५.
२३६ रहिवास करंजे तर्फ सातारा, ता.सातारा २अ/१अ ०.८२ चेअरमन, जि.प. वर्ग-४ सह. गृ.नि.सं. सातारा क्र.एलएनडी/एचएसजी-८७३/८५            दिनांक-२९/०७/१९८५.
२३७ बहुउद्देश्‌ीय तंत्रज्ञान प्रसार केंद्गाच्या इमारतीसाठी अंगापूर वंदन ता.सातारा ११५५/१ 0.20 प्रमुख कृषी अधिकारी सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/४८४ (१) दिनांक-०६/०५/१९९७
२३८ १३२/३३ केव्ही उपकेंद्ग उभारणीसाठी औंध, ता.खटाव ४५/१ 4.00 कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पुणे क्र.मह/३/जमीन/ना/ ५८८/०२ दिनांक- १७/०८/२००२
२३९ शाळेची इमारत बांधणेकामी बामनवाडी ता.कराड ९४ 0.10 कार्यध्यक्ष, ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था उंडाळे, श्री.लक्ष्मी विद्यालय बामनवाडी ता.कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/८४/ दिनांक- १०/०५/२००४
२४० प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्ग इमारतीसाठी भाडळे ता.कोरेगांव ३६/३ 0.05 जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/९१३/०८ दिनांक- २०/०९/२००८
२४१ क्रिडागंणासाठी भोळी ता.खंडाळा २१६ 0.31 सचिव, रयत शिक्षण संस्था सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/२६९७ दिनांक- २१/१२/२०००
२४२ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्ग इमारतीसाठी भुईंज ता वाई २७४, २५४३ 1.20 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा -१ -२५३८ ()  - ३०/८/१९८५
२४३ सहयाद्गी सहकारी साखर कारखाना लि.यशंवत नगर शिरवडे ता.कराड शहापूर ता. कराड, कापर्डे हवेली ता.कराड शहापूर ता. कराड स.नं. १३० कापर्डे हवेली ता.कराड २४७ ९.९६ एकर व ७.७३ हे चेअरमन, सहयाद्गी सहकारी साखर कारखाना लि.यशंवत नगर शिरवडे ता.कराड -१ -१५०  - ०३/०५/१९८०
२४४ मोटार बसविणेसाठी चिंचणेर निंब ता.सातारा नदीपात्र 0.01 श्री.दिनकर श्रीरंग शिंदे रा.चिचंणेर स निंब ता.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/ २०० दिनांक- ०६/०४/२००४
२४५ महाजल योजने अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा चिंचणेर वंदन ता.सातारा १०८०/१ 0.05 सरपंच, ग्रामपचायंत चिचंणेर वदंन ता.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/ १३३/२००९  दिनांक- ०२/०३/२००९
२४६ शैक्षणिक इमारतीसाठी शेंद्गे ता.सातारा ३४६ ०.४० कार्यवाह युगपुरुष शिवाजी शिक्षण संस्था सातारा .५८७९ ()    - ०६/१०/१९७६
२४७ अपंग मुलाच्या शाळेसाठी दहिवडी ता. माण ७३४/१ पै 0.40 अध्यक्ष, अपंग कल्याण व पुनर्वसन संस्था दहिवडी ता.माण क्र.मह/३/जमीन/नागरी/३६३/०६ दिनांक- २५/०४/२००६
२४८ क्रिडागंणासाठी देगांव ता.सातारझ््र ८७ ४०२५२ चौ.मी सचिव, रयत शिक्षण संस्था सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/४३२ दिनांक- १७/०६/१९८८
२४९ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्ग इमारतीसाठी डिस्कळ ता.खटाव १४७ 1.0 जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/नागरी/३८६/०५ दिनांक- २०/०४/२००५
२५० दुरभाष केंद्ग इमारतीसाठ ी फलटण सि.स.नं. ६४६४, ६४६३ ३९८१.५ चौ.मी मे.उपविभागीय अधिकारी दुरवाणी सातारा क्र.मह/३/जमीन/नागरी/१०९१ दिनांक- १३/०९/१९९०
२५१ मोटार घरासाठी गमेवाडी (चाफळ) ता.पाटण २९/२ ५०० चौ.मी श्री.शकील अब्दुल मुल्ला रा.गमेवाडी (चाफळ) ता.पाटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१८१७  दिनांक- ३/११/१९९९
२५२ गिरीदर्शन को.ऑप. हौसिंग सोसायटी सातारा गोडोली ता.सातारा ७० ब 0.80 चेअरमन, गिरीदर्शन को.ऑप. हौसिंग सोसायटी गोडोली ता.सातारा - - -२७२ - १२/१२/१९७९
२५३ गिरीचितंन को.ऑप. हौसिंग सोसायटी गोडोली ता.सातारा गोडोली ता.सातारा ७० ब 0.80 चेअरमन, गिरीचिंतन को.ऑप. हौसिंग सोसायटी गोडोली ता.सातारा - - -२७३ - १२/१२/१९७९
२५४ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्ग इमारतीसाठी हेळवाक ता.पाटण ३६ क्षेत्र ०.२४ आर व ३७/१ क्षेत्र १ हे २० आर, ३७/२ क्षेत्र ०.०७ आर एकुण १ हे ५१ आर ३६ क्षेत्र ०.२४ आर व ३७/१ क्षेत्र १ हे २० आर, ३७/२ क्षेत्र ०.०७ आर एकुण १ हे ५१ आर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा -१२// -४०/८/८६ -  - २१/१०/१९८६
२५५ विहीरीसाठी हिंगणगांव ता.फलटण १६८ २५० चौ.मी श्री.कुंडलीक कृष्णराव भाईटे रा.हिंगणगांव ता.फलटण क्र.अ-३/मह/जमीन (१)  एसआर ८२८ दिनांक ३/०९/१९८७
२५६ प्रशिक्षण योजनेचे ग्रामविस्तारक निवासाकरीता होळीचा गांव ता.खटाव ७५/१ १८२.७५ चौ.मी मा.संचालक, कृषी संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे क्र.अ-३/मह/जमीन/आरआर९२३/८७ दिनांक ३/०८/१९८७
२५७ विहीरीसाठी जाशी  ता.माण १३५ १५० चौ.मी श्री.उत्तम लक्ष्मण पवार व काकासो विठोबा पवार रा.जाशी ता.माण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२६८/ दिनांक- १३/०३/२००१
२५८ विहीरीसाठी कलेढोण ता.खटाव ५९९ 0.02 श्री.विनायक गेनु खरात चेअरमन हनुमान उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था कलेढोण ता.खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/३८२६/८८ दिनांक- १५/०५/१९८९
२५९ बसस्थानकासाठी कलेढोण ता.खटाव ग्रा.मि.क्रं. ३,४ १९२०० स्के.फुट मा.विभाग नियंत्रक ,महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ सातारा क्र.कार्यासन/म-३/मह/जमीन (१) सीआर १७४ () /८७ दिनांक २८/०७/१९८७
२६० शैक्षणिक इमारतीसाठी करंजे ता.सातारा २७० अ, २७०क/१ 0.04 चेअरमन,नर्मदा एज्युकेश्न अकॅडमी सातारा .५९१४  - ३१/१०/१९७६
२६१ शेतीसाठी खामगांव ता.फलटण १०२/२ 1.19 कृष्णा खाशाबा शिंदे रा.सदरबझार सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-१०३ दिनांक- ११/०३/१९९१
२६२ शाळेची इमारत बांधणेकामी खातगुण ता.खटाव ७१ 0.24 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण-११९४/२००८  दिनांक-१६/१२/२००८
२६३ श्रीनगर को.ऑप सोसायटी कृषी नगर सातारा ख्‌ेड ता.सातारा १०८ 0.90 चेअरमन, श्रीनगर को.ऑप सोसायटी कृषी नगर सातारा /--३८०४ - ०५/११/१९८०
२६४ मोटार बसविणेसाठी कोणेगांव ता.कराड १८४अ ०.०१ सौ.सुनिता प्रकश चव्हाण रा.कोण्‌ेगांव ता.कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-२६३१ दिनांक- १७/०२/१९९८
२६५ मोटार बसविणेसाठी कोणेगांव ता.कराड १८४अ ०.०१ श्री.आप्पा परशुराम चव्हाण रा.कोणेगांव ता.कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-१४५३ दिनांक- १४/०८/१९९१
२६६ मोटार बसविणेसाठी कोणेगांव ता.कराड १८४अ ०.०१ श्री.भानुदास आपा चव्हाण रा.कोणेगां ता.कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-५०५ दिनांक-    /०४/१९९९
२६७ शैक्षणिक इमारतीसाठी कुकडवाड ता.माण ७ क्षेत्र ३००६.३० चौ.मी व ४६९ क्षेत्र २०१.३० चौ.मी. ७ क्षेत्र ३००६.३० चौ.मी व ४६९ क्षेत्र २०१.३० चौ.मी. सेक्रंटरी , रयत शिक्षण संस्था सातारा /--७८६ ()  - १६/०७/१९८०
२६८ क्रिडागंणासाठी कुमठे ता.कोरेगांव ५९६ ०.३४ सेकेटरी, श्री.स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर ---२०८६  - १५/०५/१९८१
२६९ मोटार बसविणेसाठी कुंभारगांव ता.पाटण ३२६ २५० चौ.मी. श्री.बाबा केशव बागल रा.कुंभारगांव ता.पाटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-२५६५ दिनांक- १८/०२/१९९९
२७० पाणी पुरवठासाठी कुंभारगांव ता.पाटण ३४० ०.०२ सरपंच, ग्रामपंचायत कुभांरगांव ता.पाटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-७०१ दिनांक- २२/०८/२००३
२७१ क्रिडागंणासाठी कुकडवाड ता.माण ४६९ ३१३८.४५ चौ.मी. सेक्रंटरी , रयत शिक्षण संस्था सातारा /--७८६ ()  - १६/०७/१९८०
२७२ निवासस्थाणासाठी कुंसुबी ता.जावली १०३ ०.८ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण /एसआर/७/०५ दिनांक- ०६/०९/२००५
२७३ क्रिडागंणासाठी लोणंद ता.खंडाळा ३५९अ/१/१ 1.0 सचिव, रयत शिक्षण संस्था सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण ५४८ (३) दिनांक- १८/०८/१९८९
२७४ ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्ग भाटमरळी, ता.सातारा १४५ 1.00 कार्यकारी अभियंता, मराविविकं सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१२९/०९,   दिनांक-१३/०२/२००९
२७५ शाळा इमारत मनु, ता.कराड ३९७ 0.40 कार्याध्यक्ष, ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था, उंडाळे, ता. कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/११९३,     दिनांक-२१/१०/२००२
२७६ क्रिडांगण मनु, ता.कराड ३९७ 1.00 कार्याध्यक्ष, ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था, उंडाळे, ता. कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/११९३,     दिनांक-२१/१०/२००२
२७७ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग मरळी, ता.पाटण ३१ 0.87 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.एलएनडी-ा-डब्ल्यूएस-२९७७, दिनांक-१६/१०/१९८५
२७८ ग्रामिण रुग्णालय मेढा, ता.जावली २१२अ 1.36 जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/४५२/०६,     दिनांक-०३/०५/२००७
२७९ निवासी शाळा व वसतीगृह म्हसवड, ता.माण ४६१ 2.88 संचालक, समाज कल्याण संचलनालय, महाराष्ट्र, पुणे क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-११७/०७,     दिनांक-१७/०७/२००८
२८० शाळा इमारत व क्रिडांगण म्हसवड, ता.माण गावठाण 1.24 अध्यक्ष, फलटण एज्युकेशन सोसा. फलटण आयुक्त पुणे आदेश क्र.एलएनडी-सातारा-१/३२, दि.१४/०७/१९७०
२८१ पशुवैद्यकीय महाविद्यालय शिरवळ, पिसाळवाडी, ता.खंडाळा २३८अ         ४६३ १०.३१     १३.४८ प्रकल्प अधिकारी, क्रांतिसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय शिरवळ, ता. खंडाळा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/६५९(५),     दिनांक-०९/०५/१९९०
२८२ विहिर नेर, ता.खटाव ८२९ लगत 0.02 चेअरमन, वेदावती पाणी पुरवठा संस्था, पुसेगाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२२१६,           दिनांक-०६/०२/१९९९
२८३ कार्यालय इमारत व दुकान गाळे ओझर्डे, ता.वाई ९९६ #### चेअरमन, शेतकरी जिवनोध्दार वि.से.सो. ओझर्डे, ता. वाई क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/४१०(२)/९०,           दिनांक-०९/०२/१९९४
२८४ घरकुले बांधणे पाडळी केसे, ता.कराड ३१७ 1.32 मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/४६६,           दिनांक-११/०७/२००२
२८५ पाणी साठवण टाकी पाडळी केसे, ता.कराड ३५३ १८० चौ.मी. सरपंच, ग्रामपंचायत पाडळी केसे, ता.कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१९/०७,    दिनांक-१५/०२/२००७
२८६ क्रिडांगण पाडेगाव, ता.खंडाळा ४३६ (ग.नं.१८४) #### अध्यक्ष, मांगल्य शिक्षण प्रसारक संस्था, पाडेगाव, ता. खंडाळा क्र.आरबी/एलएनडी/ा/११४७(सी), दिनांक-१४/०२/१९८२
२८७ वि.से.सो. इमारत पारगाव, ता.खंडाळा ७६६ 0.05 चेअरमन, वि.से.सो. पारगाव, ता.खंडाळा क्र.आरबी/एलएनडी/ा/६४४(बी), दिनांक-०४/०३/१९८३
२८८ शैक्षणिक पाटण, ता.पाटण १९०/५, १९०/६, १९२/१, १९२/२/२ १८९२० चौ.मी. अध्यक्ष, कोयना शिक्षण संस्था, पाटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/५१४(२), दिनांक-२०/०४/१९९०
२८९ मिलिटरी मुलांचे वसतीगृह पाटण, ता.पाटण १९२/१/१ 0.06 जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/५५२,        दिनांक-२२/०७/२००२
२९० कॉलेज इमारतीसाठी पाटण, ता.पाटण १९०/५, १९०/६, १९२/१, १९२/२/२ २४०८०  चौ.मी. अध्यक्ष, कोयना शिक्षण संस्था, पाटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/५१४(१), दिनांक-२०/०४/१९९०
२९१ रहिवास फलटण, ता.फलटण ६४५७, ६४७५ 1.00 चेअरमन, जय जवान को.औप. हौ. सोसा. लि. फलटण क्र.सिटीएस/२५१२(२), दिनांक-१६/०९/१९८१
२९२ टेलिफोन एक्सचेंज फलटण, ता.फलटण ६४६४ ३९८१.५ चौ.मी. उपविभागीय अधिकारी, दूरवाणी सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/१०९१, दिनांक-१३/०९/१९९०
२९३ शेती राजाळे, ता.फलटण १३३ 2.00 शांताबाई हणमंत कोळपे, रा.फलटण, ता.फलटण, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/      , दिनांक- /०१/१९८८
२९४ क्रिडांगण राजाळे, ता.फलटण ग्रा.पं.मि.नं. ४ 0.20 अध्यक्ष, श्रीराम एज्युकेशन सोसा. फलटण क्र.मह/जमीन-(१)/सीआर/३१०, दिनांक-०५/०८/१९८७
२९५ विहिर राजापूर, ता.खटाव १६९३ लगत १०० चौ.फूट विठोबा खाशाबा लवंगारे, रा. राजापूर, ता. खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-३०७, दिनांक-३०/११/१९८७
२९६ शैक्षणिक राणंद, ता.माण ११५८ 0.60 सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-१५९२, दिनांक-०५/०९/२०००
२९७ शाळा इमारत रेठरे खुर्द, ता.कराड २५७ 0.20 सहकार्यवाही, भारती विद्यापीठ पुणे क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-३४/२००२, दिनांक-२८/०१/२००२
२९८ क्रिडांगण रेठरे खुर्द, ता.कराड २५७ 0.60 सहकार्यवाही, भारती विद्यापीठ पुणे क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-३४/२००२, दिनांक-२८/०१/२००२
२९९ प्राथमिक आरोगय केंद्ग रेवडी, ता.कोरेगाव ३१९ 0.10 जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-४६२, दिनांक-१७/०८/२००४
३०० इलेक्ट्रीक मोटर रेवडी, ता.कोरेगाव ४६७ लगत 0.01 शंकर गणपत भोसले व इतर १, रा. रेवडी, ता. कोरेगाव, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा-०११८७,   दिनांक-०६/०५/१९८९
३०१ रहिवास सदरबझार, सातारा १३३ ७३.६ चौ.मी. सय्यद कासम सय्यद चाँद, रा. महाबळेश्वर, ता. महाबळेश्वर क्र.सिटीएस/डब्ल्यूएस-३६९, दिनांक-१९/०२/१९८१
३०२ शाळा इमारत सैदापूर, ता.कराड १३८, १३९, १४८/२ 0.06 अध्यक्ष, शिवाजी एक्युकेशन सोसा. कराड नं.एलएनडी-५२७६, दिनांक-०७/०६/१९६०
३०३ क्रिडांगण संजयनगर (शेरे), ता.कराड १ब/१/१ ६१६० चौ.मी. सेक्रेटरी, कृष्णा एज्युकेशन सोसा. शेरे, ता. कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/४१३/०९, दिनांक-२०/०६/२००९
३०४ प्राथमिक आरोगय केंद्ग सरताळे, ता.जावली १०३० 0.05 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-११५/०६, एसआर-०५/०६, दि.१३/०३/२००६
३०५ प्राथमिक आरोगय केंद्ग सासपडे, ता. सातारा १७४५ 0.05 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/एसआर-८/०६, दि.२५/०४/२००६
३०६ शैक्षणिक सातारा (गोडोली) ११७, १७६ ६१२४ चौ.मी. प्राचार्य, छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा सनद दिनांक-०३/०१/१९५७.
३०७ मिलिटरी मुलांचे वसतीगृह गोडोली १८९ 1.32 सेक्रेटरी, डिस्ट्रीक्ट सोल्जर, सेलर ंअँड एअरक्राफट बोर्ड, सातारा सनद दिनांक-१५/०९/१९५३.
३०८ जनावरांचा दवाखाना शहापूर, ता.कराड १४३अ 2.00 अध्यक्ष, अ‍ॅनिमल प्राटेक्शन क्लब, कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१५६३/०२, दि.०६/०४/२००२
३०९ ग्रामिण रुग्णालय उपकेंद्ग शेदूरजणे, ता.कोरेगाव 0.05 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/६३४/०७, दि.२७/०८/२००७
३१० कम्युनिटी गार्डन शिंगणापूर, ता.माण २३० 2.00 सरपंच, ग्रामपंचायत शिंगणापूर, ता.माण क्र.एलएनडी/डब्ल्यूएस-५०९,     दिनांक-१९/०५/१९७०
३११ विहिर शिरंबे, ता.कोरेगाव सरकारी ओढा ९ चौ.मी. मारुती कृष्णा गवळी वगैरे ३, रा. शिंरबे, ता. कोरेगाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/६४६, दि.१०/०७/१९८९
३१२ आरोग्य उपकेंद्ग इमारत शिरवडे, ता.कराड ४६२अ 0.05 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/४४२, दि.१५/०७/२००३
३१३ शाळा इमारत शिरगाव, ता.वाई ५७४, ५७५ 0.12 सचिव, जनता शिक्षण संस्था, वाई क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१५२०, दि.१३/११/२०००
३१४ क्रिडांगण शिरगाव, ता.वाई ५७४, ५७५ 0.50 सचिव, जनता शिक्षण संस्था, वाई क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१५२०, दि.१३/११/२०००
३१५ शाळा व वसतीगृह शिरवळ, ता.खंडाळा ९४४ 1.60 संचालक, समाज कल्याण संचलनालय, महाराष्ट्र, पुणे क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि/१४६१ /०९,  दि.१९/०५/२०१०
३१६ प्राथमिक आरोगय केंद्ग व कर्मचारी निवासस्थान शिरवळ, ता.खंडाळा ४८२/२ 0.80 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.एलएनडी/२१/शिरवळ-सीआर-२४१/८५.८६, दि.१४/०१/१९८७
३१७ विहिर टाकळवाडे, ता.फलटण ३३९ लगत 0.02 मारुतराव लक्ष्मण जाधव, रा.टाकळवाडे, ता. फलटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/६४८, दि.१७/०४/१९८९
३१८ पाणी पुरवठा विहिर विखळे, ता.कोरेगाव २३३ ०.०१.५ सरपंच, ग्रामपंचायत विखळे, ता. कोरेगाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-२५५/१०, दि.०५/०८/२०१०
३१९ आश्रमशाळा ताथवडा, ता.फलटण १३२/२ ०.८४.५ संचालक, श्री. सत गाडगे महाराज मिशन, फलटण क्र.एलएनडी/२१/ताथवडा/९०/८५, दिनांक-०९/०१/१९८५
३२० शाळा इमारत त्रिपुटी, ता.कोरेगाव ४०५ ४४२.६८ चौ.मी. सेक्रेटरी, मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी कोरेगाव, ता. कोरेगाव क्र.एलएनडी/२१/त्रिपुटी-सीाआर-१८६/८५.८६, दि.२३/१२/१९८६
३२१ कार्यालय इमारत ओंड, ता.कराड ३४ ६०० चौ.मी. चेअरमन, कै. स्वासै शामराव पाटील नागरी सह. पतसंस्था उंडाळे, ता. कराड, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/५२५, दि.२०/०६/१९८९
३२२ दुग्ध व्यवसाय वडूज, ता.खटाव ५२४/१ 1.20 दुग्ध विकास आयुक्त, मुंबई क्र.आरबी/एलएनडी/डब्लयूएस-२५५९(११), दिनांक-०९/११/१९७७
३२३ क्रिडांगण पानमळेवाडी, ता.सातारा २४२/१ ५८६११ चौ.मी. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा क्र.एलएनडी/२१/वर्ये/सीआर-११५ (२), दिनांक-२०/०४/१९८७
३२४ रहिवास वाठार, ता.कराड ४६ब 0.15 श्री. मोहन एकनाथ अडसुळे व इतर ६, रा. वाठार, ता. कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१०५२, दि.०८/०७/२००४
३२५ रहिवास वेळे, ता.वाई १३८२ १५ चौ.मी. श्री. यशवंत लक्ष्मण सोनमळे, रा. वेळे, ता. वाई, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/अतिक्रमण/६/ ९६, दि.३०/०४/१९९७
३२६ रहिवास वाढे, ता.सातारा ४०० चौ.फूट श्री. वसंत मारुती सुतार, रा. वाढे, ता.सातारा क्र.एलएनडी/१/डब्ल्यूएस-५३७,  दिनांक-१८/०२/१९८१
३२७ विहिर कापडगाव, ता.फलटण ४१५ लगत 0.02 श्री. वामन कोंडीबा क्षिरसागर, रा. लोणंद, ता. खंडाळा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/६५६, दिनांक-२७/०७/१९९०
३२८ शाळा इमारत बावडा, ता. खंडाळा १०३९ 0.20 चिटणीस, खंडाळा विभाग शिक्षण समिती, खंडाळा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१०५८(१), दिनांक-०३/०७/२००१
३२९ क्रिडांगण बावडा, ता. खंडाळा १०३९ 0.80 चिटणीस, खंडाळा विभाग शिक्षण समिती, खंडाळा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१०५८(१), दिनांक-०३/०७/२००१
३३० जलशुध्दीकरण केंद्ग व टाकी जकातवाडी, ता.सातारा ६/१, १०अ/१ 2.07 मुख्याधिकारी, सातारा नगरपरिषद सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/९९/२००३, दिनांक-२०/०२/२००९
३३१ औद्योगिक विकास क्षेत्र धनगरवाडी, ता.खंडाळा २८२, ३८९ 9.13 प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, कोल्हापूर क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-६५/१०, दिनांक-०७/०४/२०१०
३३२ विहिर टाकळवाडे, ता.फलटण २६० लगत 0.02 बाळासो संभाजी मुळीक, रा. टाकळवाडी, ता. फलटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/६४५, दि.   /०७/१९९७
३३३ जॅकवेल व पंपहाऊस पिंपरे बु., ता.खंडाळा १४४ लगत 0.06 चिफ प्रमोटर, नियोजित महात्मा फुले सह. उपसा जलसिंचन संस्था लोणंद क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१६७३, दि.   /१२/२००१
३३४ पशुवैद्यकीय दवाखाना मालगाव, ता.सातारा १३१५/१३ 0.16 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-५७७/११, दिनांक-    /०४/२०११
३३५ शेती रहिमतपूर, ता.कोरेगाव ११५९, ११६०, ११६२ ०.१८ श्री. रामचंद्ग गंगाराम दामले, रा.रहिमतपूर, ता. कोरेगाव उपविभागीय अधिकारी सातारा यांचा आदेश क्र.जमीन/कावि/३५५/८८,       दिनांक- ०२/०८/१९८८
३३६ क्रिडांगण कोळे, ता.कराड ६२/१ ३०५५ चौ.मी. सरपंच, ग्रामपंचायत कोळे, ता.कराड क्र.आरबी/एलएनडी/ाा/११४, दिनांक-०१/०७/१९८३
३३७ रहिवास अपशिंगे, ता.सातारा १५००/२अ 0.02 श्रीमती गं्‌गूबाई काका मोहिते, रा.अपशिंग, ता. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/६३३/०७, दिनांक-१७/०९/२००७
३३८ शाळा इमारत हेळगाव, ता.कराड १५३ब 0.24 सेक्रेटरी, श्री. दत्त एज्युकेशन सोसा. हेळगाव, ता. कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१२७५/०७, दिनांक-१४/०८/२००८
३३९ क्रिडांगण हेळगाव, ता.कराड १५३ब 0.50 सेक्रेटरी, श्री. दत्त एज्युकेशन सोसा. हेळगाव, ता. कराड क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१२७५/०७, दिनांक-१४/०८/२००८
३४० वाणिज्य महाबळेश्वर २३४ ३.९३.८.५५ श्रीमती रिटा करमसी चंदन रा. महाबळेश्वर - फाऊंटन मह/मश्वर/जमीन/कावि- ७३३/९९ दि. २१/१०/१९९९
३४१ शैक्षणिक महाबळेश्वर २५३ ४४५२. ००  चौ.मी. गंगाधर माखरिया चॅरिटेबल ट्रस्ट तर्फे पुष्पादेवी गंगाधर माखरिया रा. महाबळेश्वर - युनियन हाऊस मह/मश्वर/जमीन/कावि- ११४७/१५ दि. २६/१०/२०१५
३४२   महाबळेश्वर ११ ४.१६.४३ पल्लवी खांडवाला व इतर - कुसुम कानन आरक्षणाने बाधीत
३४३ रहिवास महाबळेश्वर १९ १३.७४.९२ राजकुमारी संयुक्ताराजे जयसिंहराव भोसले व इतर - क्रेग आरक्षणाने बाधीत
३४४ रहिवास महाबळेश्वर २६० २.२९.६६ कृष्णकुमार चंद्गकुमार करसनदास - स्प्रिंग फिल्ड आरक्षणाने बाधीत
३४५ वाणिज्य महाबळेश्वर १६९ १.१२.३० नगराध्यक्ष, महाबळेश्वर नगरपालिका- परसोनेज आरक्षणाने बाधीत
३४६ रहिवास महाबळेश्वर २६५   रोज कॉटेज आरक्षणाने बाधीत
३४७ रहिवास महाबळेश्वर २३७, २३८ ०.९६.३१ श्रीमती मुनीबाई रतनजी मोरारजी व इतर - मोरारजी कॅसल आरक्षणाने बाधीत
३४८ रहिवास महाबळेश्वर २५४ २.४९.८९ चेअरमन पूना अ‍ॅड इंडियन व्हिलेज मिशन पुणे - बोनी व्ह्यु आरक्षणाने बाधीत
३४९ वाणिज्य महाबळेश्वर ३८ २.९०.३६ चिंतामण सदाशिव पंतसचिव व इतर - पंतसचिव लॉज मिळकत हककाबाबत व आकारणीबाबत कोर्टात दावा दाखल
३५० वाणिज्य महाबळेश्वर ९९ २.०१.८२.७८ के. एन. सातारवाला रा. महाबळेश्वर - रिपन हॉटेल मिळकत हककाबाबत व आकारणीबाबत कोर्टात दावा दाखल
३५१ वाणिज्य महाबळेश्वर ६८ १.६१.८७ दि. युनायटेड चर्च बोर्ड फॉर वर्ल्ड मिनीस्टीरीज रा. नवरोजी रोड ब्लॉक नं. ९२ मुंबई - आयोना मिळकत हककाबाबत व आकारणीबाबत कोर्टात दावा दाखल
३५२ रहिवास महाबळेश्वर १४९ २.५५.९६ रमणिकलाल मोहनलाल कपाडिया - वेण्णा लॉज मिळकत हककाबाबत व आकारणीबाबत कोर्टात दावा दाखल
३५३ रहिवास महाबळेश्वर १६८ १.४६.७० व्यंकटेश रघुनाथ रानडे व इतर - अ‍ॅकार्न व्हिला मिळकत हककाबाबत व आकारणीबाबत कोर्टात दावा दाखल
३५४ रहिवास महाबळेश्वर १११ ०.२६.३० सोमदत्त बाळकृष्ण शर्मा रा. मुंबई - ओल्ड हाऊस भाडेपट्टाधारक यांचेकडून कागदपत्रांची पूर्तता होणेवर प्रलंबित
३५५ रहिवास महाबळेश्वर २४२, २४३ १.२४.४४ नुसेरवानजी मुनछेरजी कामा रा. मुबई - फाउंटन हाऊस/ पेट्रीट  हाऊस भाडेपट्टाधारक यांचेकडून कागदपत्रांची पूर्तता होणेवर  प्रलंबित
३५६ वाणिज्य महाबळेश्वर ४०, ४१ २.०८.४१ परिमल चर्तुभुज व इतर गंगाधर माखरिया ट्रस्ट - माखरीया हॉल अवैध हस्तांतरण झालेने शासनाकडील दि. १४/०९/२००९ चे पत्रान्वये सदरची मिळकत सरकार जमा करणेबाबत कळविले होते. पंरतु तत्कालीन महसूल मंत्री महोदय यांनी स्थगिती आदेश दिलो आहे.
३५७ भूमिहीन तडवळे 723 2-00 नानूबाई बापू फाळके तहसिल कार्यालय खटाव क्र.एलएनडी/1/एसआर/तडवळे दि.  /  /1975
३५८ भूमिहीन विखळे 285 2-00 वसंत ज्ञानदेव नलवडे क्र.एलएनडी/1/एसआर/विखळे/18 दि.23/1/1976
३५९ भूमिहीन विखळे 60 2-00 निवृत्ती बापू कुंभार क्र.एलएनडी/1/एसआर/विखळे/2 दि.28/10/1975
३६० भूमिहीन विखळे 285 2-00 श्रीपती नाथा गायकवाड क्र.एलएनडी/1/एसआर/विखळे/9 दि.23/1/1976
३६१ भूमिहीन पडळ 274 2-33 नामदेव विष्णू क्षीरसागर क्र.एलएनडी/1/एसआर/पडळ/14 दि.25/3/1976
३६२ भूमिहीन विखळे 60 2-00 वसंत महिंद वायदंडे क्र.एलएनडी/1/एसआर/विखळे/6 दि.23/1/1976
३६३ भूमिहीन मांडवे 116 2-00 पारूबाई भगवान चव्हण क्र.एलएनडी/1/एसआर/मांडवे/10 दि.23/1/1976
३६४ भूमिहीन पडळ 79 2-00 दंगडू शिवा शिंदे क्र.एलएनडी/1/एसआर/पडळ/5 दि.20/9/1975
३६५ भूमिहीन पडळ 79 2-00 आनंदा सखाराम सकट क्र.एलएनडी/1/एसआर/पडळ/4 दि.20/9/1976
३६६ भूमिहीन तडवळे 109 3-80 नारायण रामा गिरी (गोसावी) जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/5683 दि.21/2/72
३६७ भूमिहीन पडळ 274 2-00 नाना बाजी सकट  तहसिल कार्यालय खटाव क्र.एलएनडी/1/एसआर/पडळ दि.11/6/75
३६८ भूमिहीन गणेशवाडी 551 2-22 नारायण एकनाथ आस्मे क्र.एलएनडी/1/एसआर/वडूज/21 दि.16/11/1977
३६९ भूमिहीन गणेशवाडी 551 4-00 नारायण एकनाथ आस्मे क्र.एलएनडी/1/एसआर/वडूज/274 दि.15/3/1969
३७० भूमिहीन विखळे 285 2-00 करीम अबूभाई शिकलगार क्र.एलएनडी/1/एसआर/विखळे/10 दि.23/1/1976
३७१ भूमिहीन पडळ 43 2-00 दगडू बंडू सकट क्र.एलएनडी/1/एसआर/पडळ/3 दि.20/9/1975
३७२ भूमिहीन विखळे 60 2-00 ज्ञानेश्वर बापू नागे क्र.एलएनडी/1/एसआर/विखळे/3 दि.23/1/1976
३७३ भूमिहीन पडळ 81 2-00 दंगडू दादू हांगे क्र.एलएनडी/1/एसआर/पडळ/2 दि.20/9/1975
३७४ भूमिहीन पडळ 91 2-00 यशवंत जगू पाटोळे क्र.एलएनडी/1/एसआर/पडळ/18 दि.25/3/1976
३७५ भूमिहीन विखळे 60 2-00 पापलेट काशिनाथ वायदंडे क्र.एलएनडी/1/एसआर/विखळे/8 दि.23/1/1976
३७६ भूमिहीन विखळे 60 2-00 विष्णू दादू कोळी क्र.एलएनडी/1/एसआर/विखळे/5 दि.23/1/1977
३७७ भूमिहीन विखळे 60 2-00 दैालत महादू वायदंडे क्र.एलएनडी/1/एसआर/विखळे/7 दि.23/1/1976
३७८ भूमिहीन मांडवे 116 2.60 अंतू संभू अवघडे क्र.एलएनडी/1/एसआर/88 दि.11/7/1966
३७९ भूमिहीन मांडवे 116 2.60 चिंतू संभू अवघडे क्र.एलएनडी/1/एसआर/88 दि.11/7/1967
३८० भूमिहीन मांडवे 116 2.60 बाबा आबा अवघडे क्र.एलएनडी/1/एसआर/88 दि.11/7/1967
३८१ भूमिहीन मांडवे 116 2-00 महिपती कृष्णा कांबळे क्र.एलएनडी/1/एसआर/मांडवे/8 दि.23/1/1976
३८२ भूमिहीन मांडवे 116 2-00 जिजाबाई मारूती चव्हाण क्र.एलएनडी/1/एसआर/मांडवे/9 दि.23/1/1976
३८३ भूमिहीन तडवळे 723 2-00 गोविंद मारूती फाळके क्र.एलएनडी/1/एसआर/तडवळे/2 दि.24/10/1976
३८४ भूमिहीन मांडवे 116 2-00 पांडूरंग आबा अवघडे क्र.एलएनडी/1/एसआर/मांडवे/6 दि.23/1/1976
३८५ भूमिहीन मांडवे 116 2-00 दशरथ आबा अवघडे क्र.एलएनडी/1/एसआर/मांडवे/5 दि.23/1/1976
३८६ सैनिक मायणी 727 3-80 कलावती यशवंत भोसले जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/580 दि.23/8/72
३८७ सैनिक मांडवे 116 2-00 जानूबाई धर्माजी उगलमोगले क्र.एलएनडी/1/एसआर/मांडवे/2 दि.23/1/1976
३८८ सैनिक कुमठे 193 4-00 वंसुधरा रघुनाथ अडसुळे जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/5739 दि.24/5/72
३८९ सैनिक विखळे 208 5-00 धोंडीबा सतु जाधव तहसिल क्र.एलएनडी/विखळे 22दि.23/01/75
३९० भुमिहीन विखळे 274 5-00 सोनबा मल्हारी पाटोळे तहसिल क्र.एलएनडी/ पडळ दि.25/03/76
३९१ सैनिक विखळे 285 5-00 लक्ष्मण आबा क्षीरसागर तहसिल क्र.एलएनडी/ एसआर 15 दि.23/01/76
३९२ सैनिक विखळे 285 7-30 ताराबाई अकुश बाबर तहसिल क्र.एलएनडी/ 572 दि.24/02/72
३९३ सैनिक वडुज 306/1/1ब 5-00 शंकर बापु लोहार तहसिल क्र.एलएनडी/ 222 दि.18/11/77
३९४ सैनिक वडुज 301 5-00 पांडुरंग सिताराम राउत तहसिल क्र.एलएनडी/ 18 दि.25/03/76
३९५ सैनिक वडुज 301 5-00 बापू जोती कांबळे तहसिल क्र.एलएनडी/ 17 दि.25/03/76
३९६ सैनिक वडुज 300 4-00 सदाशिव यशवंत लोहार तहसिल क्र.एलएनडी/ 12 दि.25/03/76
३९७ भूमिहीन वडुज 300 1-20 बन्यबा तुकाराम साठे तहसिल क्र.एलएनडी/ 13 दि.25/03/76
३९८ भूमिहीन वडुज 300 1-20 जगन्नाथ नथु रायबोळे तहसिल क्र.एलएनडी/ 14 दि.25/03/76
३९९ भूमिहीन मांडवे 116 2-00 बाळू हणंमत अवघडे जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/ 04 दि.23/01/76
४०० भूमिहीन मांडवे 116 2-00 गुलाब निवत्ती चव्हाण जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/ 11 दि.23/1/76
४०१ भूमिहीन मांडवे 116 2-00 जगन्नाथ बाळकु काळे जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/3  दि.12/1/76
४०२ भूमिहीन मांडवे 116 2-00 सिताराम पांउुरंग अवघडे  जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/13 दि.23/1/76
४०३ भूमिहीन मांडवे 116 5-20 नामदेव आबा अवघडे जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/1 दि.23/1/76
४०४ भूमिहीन कुमठे 124 1-13 पोपट बापु कुभार जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/  2 दि.24/10/75
४०५ सैनिक कुमठे 124 2-00 नामदेव रंगु कुभार जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/ 1 दि. 24/10/75
४०६ सैनिक विखळे 285 3-60 पदमावती महादेव भगत जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/5702 दि.24/2/72
४०७ सैनिक विखळे 285 2-00 राजाराम बंडू सकटे जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/ 20 दि.23/1/76
४०८ भूमिहीन मांडवे 116 2-00 केसु पांडु अवघडे जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/12 दि.12/1/76
४०९ भूमिहीन वडुज 300 2-00 वसंत बंउु काळे जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/ 45 दि.11/5/69
४१० भूमिहीन वडुज 1122 1-70 लक्ष्मण रामचंद्र जगताप जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/ 5  दि.25/3/76
४११ भूमिहीन वडुज 1123 1-20 लीलावती राजाराम भोई जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/ 6 दि.25/3/76
४१२ भूमिहीन वडुज 1122 2-00 हिराबाई विनायक जगताप जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/03 दि.253/76
४१३ भूमिहीन वडुज 465 11-18 शंकर रामा जगदाळे जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/23 दि.18/11/77
४१४ भूमिहीन वडुज 466 11-19 गोविद ज्ञानोबा नवाळे तहसिल खटाव क्र.एलएनडी/ 51दि.16/11/77
४१५ सैनिक वडुज 1121 4-00 गीताबाई तान्याबा गोसावी जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/ 5798 दि.23/8/72
४१६ सैनिक वडुज 673 00.02 गंगूबाई दशरथ रावते जि.का.सातारा क्र.एलएनडी/ 1059 दि.29/11/72
४१७ सैनिक वडुज 1177 0.80 हणमंत भिमा चव्हाण तहसिल  क्र.एलएनडी/1/एसआर /वडूज/7 दि. 25/3/1976
४१८ भूमिहीन वडुज 464 02.00 दत्तात्रय एकनाथ लोहार तहसिल  क्र.एलएनडी/1/एसआर /वडूज/33 दि. 25/3/1976
४१९ सैनिक वडुज 559 04.00 गंगूबाई दशरथ रावते तहसिल  क्र.एलएनडी/एसआर /वडूज/6 दि. 12/6/1968
४२० सैनिक वडुज 464 03.68 कलावती बळवंत पवार जि का एलएनडी/5763, दि. 25/5/72
४२१ भूमिहीन विखळे 285 02.00  अर्जुन विठ्रृठल देवकर तहसिल  क्र.एलएनडी/एसआर /विखळे/13 दि. 22/1/1975
४२२ सैनिक कटगुण 49 02.80 लिलावती तुकाराम गायकवाड जि का एलएनडी/5730, दि. 23/3/72
४२३ सैनिक कुमठे 124 02.20 कमल शिवाजी यादव जि का एलएनडी/5692, दि.24/2/1972
४२४ भुमिहीन वडुज 300 2.00 लक्ष्मण बापू गुजले तहसिल  क्र.एलएनडी/एसआर /वडूज/21 दि. 25/3/1976
४२५ सैनिक वडुज 300 2.40 शकंर सिताराम अवघउे जि का क्रएलएनडी/5858, दि. 15/6/1973
४२६ सैनिक वडुज 300 3.20 भिकू जगन्नाथ शिर्के जि का एलएनडी/5848, दि.1/6/1973
४२७ भूमिहीन कुमठे 124 1.13 सिदु सखाराम कुभांर तहसिल  क्र.एलएनडी/1/एसआर /कुमठे/3 दि. 24/10/1975
४२८ रहिवास कारणास्तव मंगळवार पेठ, सातारा ता.सातारा ५१७ क मधील प्लॉट नं. २ १४६.३५ चौ.मी. र्श्री.बाळासाहेब शिवाजी भोसले रा.५७३, मंळवार पेठ सातारा ता.सातारा .-२८८  - २६/०८/१९८५
४२९ जॅकवेल व पंप हाऊस भाटमरळी ता.सातारा - 0.01 चिफ प्रमोटर श्री.मंगळाईदेवी को-ऑप वाटर संप्लाई सेसायटी भाटमरळी --/१०९८  - ०८/०३/१९८२
४३० रहिवास कारणास्तव फलटण १५०१ २७.०० चौ.मी चंद्गकांत लक्ष्मण काकडे रा.१५७, मंगळवार पेठ फलटण /-२४८५/८३  - ०६/०२/१९८४
४३१ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्ग इमारतीसाठी चिमणगांव ता.कोरेगांव ५१३/अ 0.10 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/एसआर - १२/०६ दिनांक- ३१/०८/२००६
४३२ ग्रामपंचायत इमारतीसाठी चितळी ता.खटाव १२०६ १८४.० चौ.मी. सरपंच, ग्रामपंचायत चितळी ता.खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/एसआर - ३/०५ दिनांक- ११/०४/२००५
४३३ रहिवास कारणास्तव गोडोली ता.सातारा सिटीएस क्र. १९९ १८.४ श्रीमती यशोेदाबाई दादु मोरे रा.२००,.गोडोली पेठ सातारा /-३२७  - २४/०४/१९८१
४३४ रहिवास कारणास्तव कोरेगांव ता.कोरेगांव सिटीएस क्र. ९९२ ३९.१ चौ.मी. श्री.विलासराव शंकरराव बर्गे रा.कोरेगांव ता.कोरेगांव /-८५६  - ०७/०७/१९८५
४३५ रहिवास कारणास्तव फलटण ता.फलटण सिटीएस क्र . ६४४१ ४१७.२ चौ.मी श्रीमती सुमन जगन्नाथ पवार रा.३७१, रविवार पेठ फलटण /-८८१  - ११/०५/१९८४
४३६ रहिवास कारणास्तव गुरुवार पेठ, सातारा सिटीएस क्र . २६५ २४८.३ चौ.मी श्री.मारुती केसु जाधव रा.२६१, गुरुवार पेठ सातारा /-२३३४  - २०/१०/१९७६
४३७ रहिवास कारणास्तव रविवार पेठ, सातारा सिटीएस क्र . १८६/१अ १३९.३५ चौ..मी. श्री.एम बी.मोमीन रा.१९७, रविवार पेठ , सातारा /-२५५  -          ०३/ २/१९८१
४३८ शैक्षणिक इमारतीसाठी शेंद्गे ता.सातारा ३४६ 0.40 युगपुरुष शिवाजी शिक्षण संस्था सातारा /५६७९ ()  - ०६/१०/१९७६
४३९ रहिवास कारणास्तव दुर्गा पेठ सातारा २३ ६३.५ चौ.मी श्री.रामचंद्ग बापूु जगताप रा. /- २१६८  -          ११/०१/१९८५
४४० समाजमंदीर बांधणेस फलटण ता.फलटण सिटीएस क्र .१४३८ क्षेत्र  ३२१.१ चौ.मी व १४३९ क्षेत्र ३७८.८ चौ.मी. सिटीएस क्र .१४३८ क्षेत्र  ३२१.१ चौ.मी व १४३९ क्षेत्र ३७८.८ चौ.मी. मे.मुख्याधिकारी फलटण नगर परिषद फलटण क्र.मह/३/जमीन (ना)/-१०- फलटण सीआर - ८५-८६ दिनांक- ०९/०१/१९८७
४४१ रहिवास कारणास्तव फलटण ता.फलटण सिटीएस क्र .६७८ व ६८२ चे एकुण क्षेत्र २४३.७ चौ.मी. सिटीएस क्र .६७८ व ६८२ चे एकुण क्षेत्र २४३.७ चौ.मी. श्री. अशोक मारुती डोईफोडे रा.कृष्णानगर गेस्ट हाऊस सातारा /-१०६८ ()  - २६/०८/१९८५
४४२ वायरलेस टॉवर उभारणेसाठी घाटमाथा ता.पाटण 0.40 मे.उप मुख्य अभियंता (निर्मीती) म.रा.वि.मंडळ पोपळी जि.रत्नागीरी क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/ २४४८ दिनांक- ३०/११/१९९२
४४३ पाणी पुरवठासाठी गोडोली ता.सातारा २२/४ 0.85 कार्यकारी अभियंता, परिसर अभियांत्रीकी विभाग, बांधकाम विभाग सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/२२५५ दिनांक- ०४/११/२०००
४४४ गार्डन साठी गोडोली ता.सातारा २०६ १३२६.९ चौ.मी. मुख्याधिकरी सातारा नगर परिषद सातारा /-१८४१   -          २३/०९/१९८१
४४५ स्वातत्र सैनिक सहकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था हजारमाची ता.कराड २५०/२ २ हे ३१ आर अध्यक्ष, नियोजीत कराड तालुका स्वातत्र सैनिक सहकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था लि.कराड ता.कराड जि.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ना/१८७/०४ दिनांक- १५/०७/२००४
४४६ बहुउद्देशिय तंत्रज्ञान प्रसार केंद्गाच्या इमारतीसाठी हामदाबाज ता.जि.सातारा ८५ 0.20 कृषि अधिकारी प्रशिक्षण व भेट योजना सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/ ५२८ दिनांक- ०६/०५/१९९७
४४७ रहिवास कारणास्तव बसप्पा पेठ सातारा ता.जि.सातारा सिटीएस क्र .५३ व ५४ ७२.०० चौ.मी. श्री.जयराम मानसिंगराव जाधव रा. २८ बी, मोरे कॉलनी सातारा /-६५२ - १८/०६/१९८५
४४८ आरोग्य उपकेंद्गाच्या इमारतीसाठी जिहे ता.जि.सातारा ८८०/२ ०.५ आर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन (ग्रामीण) /एसआर- ६/०६  दिनांक- १३/०३/२००६
४४९ आरोग्य उपकेंद्गाच्या इमारतीसाठी कामेरी ता.जि.सातारा २९१ ०.५ आर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन /ग्रामीण /९/०६  दिनांक- ०६/०५/२००६
४५० शैक्षणिक इमारतीसाठी कण्हेरखेड ता.कोरेगांव गट नं.६ ०.८ आर चेअरमन, रहिमतपुर पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ रहिमतपुर (सातारा) क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/ ८९३/०६ दिनांक- १७/०५/२००७
४५१ क्रिडागंणासाठी कण्हेरखेड ता.कोरेगांव गट नं.६ ०.२२ आर चेअरमन, रहिमतपुर पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ रहिमतपुर (सातारा) क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/ ८९३/०६ दिनांक- १७/०५/२००८
४५२ गार्डन साठी सोमवार पेठ कराड ता.कराड सिटीएस क्रं. ३२९ बी ३५१.६ चौ.मी. मुख्याधिकारी कराड नगर परिषद कराड /-१८५१/८३   -          २६/०७/१९८३
४५३ समाजमंदीर व वस्तीगृह रविवार पेठ , कराड ता.कराड सिटीएस क्रं. २१२ ई १२९.४ चौ.मी. चेअरमन, श्री.समस्थ भोईराज नाईक मंडळ रा.२९३, शनिवार पेठ कराड ता.कराड जि.सातारा /-६८४   -          ११/०५/१९८४
४५४ रहिवास कारणास्तव फलटण ता.फलटण सिटीएस क्रं. १७८१ बी ८.४० चौ.मी. श्री.गणपती सदाशिव झीरापे रा.१४९, कसबा पेठ सातारा /-७४२   -          १३/०६/१९८४
४५५ जॅकवेल व पंप हाऊस येरळा नदी पात्र ता.खटाव - ०.०१ आर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/ ११३६,११८६/२००७  दिनांक- ०३/१२/२००७
४५६ रहिवास कारणास्तव कोरेगांव ता.कोरेगांव सिटीएस क्रं.७०७ १०३.७ चौ.मी. श्री.काशिनाथ ईश्वरा उभारे रा.कोरेगांव /-८८३   -          २५/०६/१९८७
४५७ रहिवास कारणास्तव कुमठे ता.सातारा ग.नं.१९२ / १अ ०.०५ आर श्री.आर.डी.देशपांडे रा.कुमठे ता.सातारा क्रं.एलएनडी-२२/कुमठे - सीआर -८६/१९८५-८६ दिनांक - २८/०२/१९८६
४५८ विहीर खुदाई करणेसाठी ल्हासुर्णे ता.कोरेगांव ३४६ नदीपात्रामधील ०.०१ आर सरपंच, ग्रामपंचायत ल्हासुर्णे ता.कारेगांव जि.सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रामीण/ ११०३/२००७  दिनांक- १३/११/२००७
४५९ इमारत बांधकामासाठी लोणंद ता.खंडाळा सिटीएस क्रं.४०६ १३३.०० चौ.मी. चेअरमन, लोणंद क्रं.२ व्ही.के.एस सोसायटी लि.लोणंद ता.खंडाळा /-७८४   -          २५/०६/१९८४
४६० रहिवास कारणास्तव लोणंद ता.खंडाळा सिटीएस क्रं.१९३६ ८८२.७ चौ.मी. श्री. शिलाराम रामचंद्ग तपाडीया, रा. लोणंद, ता. खंडाळा /-४१६/८४   -          २९/०५/१९८४
४६१ रहिवास कारणास्तव फलटण, ता. फलटण सिटीएस क्रं.१३९२ २१.७ चौ.मी. धोंडीराम नाना काकाडे, रा. मंगळवार पेठ, फलटण /-८५९/८२   -          १७/०३/१९८२
४६२ रहिवास कारणास्तव कामाठीपुरा ता.सातारा सिटीएस क्रं.९५ बी १३.५० चौ.मी. श्‌ृेख अब्दुल सत्तार छोटेमिय्या रा.कामाठीपुरा सातारा ता.जि.सातारा /-१५९२   -          ०१/०९/१९८१
४६३ ३३/११ के.व्ही. विद्युत उपकेंद्ग उभारणीसाठी भाटमरळी ता. कोरेगांव गट क्र. 145 1.00 कार्यकारी अभियंता (स्था), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी सातारा क्र.मह/३/जमीन/नागरी/129/09 दिनांक-13/02/2009
४६४ रहिवास कारणास्तव यादवगोपाल पेठ सातारा ता. सातारा 133/3/2/3 - श्री. बालासाहेब जगन्‍नाथ म्‍हेतरे , रा. 235, शनिवारपेठ सातारा RB/LND-22 (U)- satara/Cr-65/86 Date- 28/11/86
४६५ चेअरम, श्री. मुधाईदेपी विद्या प्रसाकर मंडळ मालगांव ता. सातारा या विद्यालयाच्‍या ईमारतीसाठी मालगांव ता. सातारा गट क्र. 1315/13 4.00 चेअरम, श्री. मुधाईदेपी विद्या प्रसाकर मंडळ मालगांव ता. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-488/99 दिनांक- 31/7/199
४६६ रविास करणास्‍तव म्‍हलारपेठ सातारा ता. सातारा 183   श्री. वामन शंकर कदम, 337, मल्‍हर पेठ सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-488/99 दिनांक- 31/7/199
४६७ प्राथमीक आरोग्‍य केंद्राच्‍या ईमारतीसाठी मार्डी ता. माण गट नं. 2012 1.20 आर संरपच/ग्रामसेवक मार्डी ता. माण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-218/2008 दिनांक- 13/06/2008
४६८ मुख्‍यध्‍यपक, प्राथमीक विद्यालय नागठाने . सातारा नागठाने. सातारा 174 ब 2.00 प्राथमीक विद्यालय सातारा LND-I-WS- 650 Date 12/2/1986
४६९ रहिवास कारणास्तव सदरबझार सातारा 192 367/9 चौ. मी. श्री. राजेद्र शंकर नलवडे रा. बोरखळ ता. सातारा Cts/ws-5/1983 (ii) Date /1983
४७० जलस्‍वराज प्रकल्‍पा अंतर्गत नळपाणी पूरवठा योजनेसाठी विहीरी साठी जागा नेर तालाव ता. खटाव गट. नं. 363 226.63 आर ग्रामपचायत बुध ता. खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-417/2009 दिनांक- 20/05/2009
४७१ रहिवास कारणास्तव फलटण ता. सीटीएस. 596 616.2 चौमी. श्री. जफर महमहंद कुरेशी रा. फलटण CTS-WS 490 (1) Date 6-6-1985
४७२ रहिवास कारणास्तव फलटण ता. सीटीएस. 596 616.2 चौमी. श्री. अपसर मेहबूब कुरेशी रा. फलटण CTS-WS 490 Date 6-6-1985
४७३ रहिवास कारणास्तव फलटण ता. सीटीएस. 596 616.2 चौमी. श्री.  सत्‍तार खरु शेख रा. फलटण CTS-WS 490 (2) Date 6-6-1985
४७४ रहिवास कारणास्तव फलटण ता. सीटीएस. 596 616.2 चौमी. श्री. फिरोज अली कुरेशी रा. फलटण CTS-WS 490 (3) Date 6-6-1985
४७५ रहिवास कारणास्तव फलटण ता. सीटीएस. 1382 1336.1 चौमी श्री. सोपान संतु मारे, रा. मंगळवार पेठ फलटण CTS-WS 639 Date 30/6/1985
४७६ रहिवास कारणास्तव फलटण ता. सीटीएस. 1382 1336.1 चौमी श्री. अरुन्ण मारुती मल्‍हारी रा. फलटण CTS-WS 639 (1) Date 30/6/1985
४७७ शैक्षणीक ईमारतीसाठी फलटण ता. सीटीएस. 3317, 3319 3 चेअरमन, श्रीराम ऐज्‍युकेशन, सोसा. फलटण CTS-2135(a) Date   /5/1980
४७८ रहिवास कारणास्‍ताव फलटण ता. सीटीएस. 3449 57.7 चौमी श्री. हुसेन रुस्‍तम मंटकरी रा. 91 ऐ रविवार पेठ फलटण CTS-WS 1297 Date 12/5/1982
४७९ रहिवास कारणास्‍ताव फलटण ता. सीटीएस. 4619 77-8  चौमी श्री. गजानन शंकर ईनामदार रा. 183, कसबा पेठ फलटण CTS-WS 2205 Date 31/12/1984
४८० पत्रकार हौसिंग सोसाृफलटण फलटण ता.  फलटण सीटीएसृ नंृ 5639 1887 चौृमीृ चेअरमण, रकार हौसिंग सोसायटी, फलटण CTS/HSG/800/85 Date 12/08/1985
४८१ रहिवास कररणास्‍तव फलटण ता.  फलटण सीटीएस नं. 6475, 6457 34803 चौ.मी. The Chief Officer, Maha H. and A.D. Boadr Pune CTS/WS-170 Dated 10/02/1982
४८२ रहिवास कररणास्‍तव फलटण ता.  फलटण सीटीएस नं. 4854 26.8चौ.मी. श्रीमती. पार्वतीबाई कीसन दळवी, रा. 212 शुक्रवार पेठ, फलटण RB/CTS/WS-2007/82 Dated 21/07/1982
४८३ शेतीसाठी उंब्रज, ता. कराड फॉ.स.नं. 1363 9.2 श्रीमती राधाबाई गणपत माणे, रा. उंब्रज, ता. कराड LND/5850 Dated - 01/06/1973
४८४ वैयक्‍तीक शौचालय गोडोली, ता. सातारा 101+3 21 चौ.मी. श्री. रामचंद्र भिकोबा मोरे, रा. 98 ब, गोडेाली, ता. सातारा CTS/WS/2571 Dated 02/01/1981
४८५ श्री. समस्‍त बीिर्जी नाईक मंडळ, शनिावार पेठ, कराड रविवार पेठ, कराड सीटीएस नं. 212 इ 129.4 चौ.मी. चेअरमण, श्री. समस्‍त बीिर्जी नाईक मंडळ, शनिावार पेठ, कराड CTS/WS/684 Dated 11/05/1984
४८६ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 332 438.1 चौ.मी. श्री. अशोक ज्ञानेश्‍वर सपकाळ CTS/WS/1729  Dated 11/10/1984
४८७ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 51 72.2 चौ.मी. श्री' विष्‍णूपंत तात्‍याबा कणसे रा' 59, देशमुख कॉलनी सातारा CTS/WS/2028  Dated 21/10/1984
४८८ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 332 438 .1 चौ.मी. श्री' भास्‍कर आण्‍णा चव्‍हाण रा' मोरे कॉलनी शिवनगर सातारा CTS/WS/2245  Dated   11/1/1984
४८९ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 108 76 .9 चौ.मी. श्री' बंजरग भिकू कुंभार रा' सोनगांव तर्फे निंब ता' सातारा CTS/WS/465  Dated   11/3/1984
४९० रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 198 97 .00 चौ.मी. श्री. रामचंद्र तुकाराम जमदाळे रा' ईगवलेवाडी ता'  सातारा CTS/WS/1176  Dated   3/6/1984
४९१ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 208 839 .6 चौ.मी. श्री. शंकर शभुनाथ गायकवाड रा. एकबे ता. कोरेगांव CTS/WS/2464 (I) Date   12/10/1983
४९२ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 208 889 .6 चौ.मी. श्री. पाडूरंग अर्जुन गाडगे रा. बानगांव ता. कोरेगांव CTS/WS/2464 (II) Date   12/10/1983
४९३ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 208 889 .6 चौ.मी. श्री. नारायण महादेव माने, रा. 16-ब सदरबझार सातारा CTS/WS/2464 (III) Date   12/10/1983
४९४ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 208 889 .6 चौ.मी. श्री. हनुमंत बापू नावडकर रा. सोनगांव ता. सातारा CTS/WS/2464 (IV) Date   12/10/1983
४९५ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 288 व 289 - श्री. कशिन दगडू जगताप व श्री. नंदकुमार ज्ञानुबा घाडगे रा. शासकीय निवास स्‍थान सातारा CTS/WS/310 Date   14/05/1987
४९६ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 332 438 .1 चौ.मी. श्री. नारायण विठोबा पवार रा. 257, करंजे पेठ सातारा CTS/WS/2040  Date   31/10/1984
४९७ रहिवास कारणास्‍तव सदरबझार सातारा सीटीएस नं. 389, 390 व 403 133.8, 147.2 , 240.8 श्री. बाजीराव गणू थोरात, व इतर आठ सर्व रा. सदरबझार सातारा CTS/WS/3720   Date   30/12/1981
४९८ रहिवास सदरबझार, सातारा ४०८ ९७.८ चौ.मी. श्री. बाबूराव भिमराव फडणीस, रा.१६, रामाचा गोट, सातारा क्र.सिटीएस-डब्ल्यूएस-२४९३, दिनांक-०४/११/१९८२
४९९ रहिवास सदरबझार, सातारा २१० १५५.५ चौ.मी. श्री. शंकरराव बापूसाहेब भोसले, रा.शाहुपूरी, ता.जि. सातारा क्र.सिटीएस-डब्ल्यूएस-९०१/८३, दिनांक-१२/०५/१९८३
५०० रहिवास सदरबझार, सातारा १८८ ३०९.९ चौ.मी. श्री. सुभेदार विष्णू साळुंखे,                रा.सातारा क्र.सिटीएस-डब्ल्यूएस-२३४२, दिनांक-    /०९/१९७६
५०१ रहिवास सदरबझार, सातारा ४०९/९ब ७५० चौ.मी. विभागीय समाज कल्याण अधिकारी पुणे क्र.सिटीएस-डब्ल्यूएस-३६१६/८२, दिनांक-२४/१२/१९८२
५०२ रहिवास केसरकरपेठ, सातारा ११६ १४०.९३ चौ.मी. श्रीृ. कुंडलिक चिमाजी कांबळे, रा.१२४, रविवारपेठ, सातारा क्र.सिटीएस-डब्ल्यूएस-२४८८, दिनांक-१७/१०/१९८३
५०३ रहिवास रविवार पेठ, सातारा १२८ १९८.२ चौ.मी. श्री. महिपतराव बाबूराव क्षिरसागर, रा. सातारा क्र.सिटीएस-डब्ल्यूएस-१३९७, दिनांक-१५/०५/१९८०
५०४ कार्यालय, समाजमंदीर, शाळा खोल्या वाई, ता.वाई ४९१ 0.36 सरपंच, ग्रामपंचायत शहाबाग, ता.वाई क्र.मह/३/जमीन/ना/कावि-५८/०२, दिनांक-२१/०१/२००२
५०५ शेती शिरळ, ता.पाटण ६४१ 2.00 श्री. रामचंद्ग शंकर कुष्ठे, रा.कालगाव, ता. पाटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/८२५,              दिनांक-१४/०८/२००१
५०६ रहिवास सुरुर, ता.वाई ४६८ ०.०२ श्री. दादू तात्या शिंदे, रा. सुरुर, ता.वाई क्र.एलएनडी-ा-डब्ल्यूएस-२७९१(२), दिनांक-१३/०९/१९८२
५०७ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग तडवळे सं. कोरेगाव, ता. कोरेगाव ९ड 0.80 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१०१५/२००७,              दिनांक-३१/१०/२००७
५०८ जि.प. शाळा वाढे, ता.सातारा ७७१ 0.05 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२५२/०७,              दिनांक-२७/०८/२००७
५०९ पशुवैद्यकीय दवाखाना वडजल, ता.माण ४४६ 1.0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.एलएनडी-ाा-वडजल/सीआर-३, दिनांक-०५/०३/१९८७
५१० औद्योगिक वाई, ता.वाई २४११ब १२०० चौ.मी. अध्यक्ष, नगरपरिषद वाई क्र.नभू/कावि-९७९,              दिनांक-   /०५/१९८७
५११ क्रिडांगण वाई, ता.वाई १४५४अ 100.3 मॅनेजिंग ट्रस्टी, श्री रामकृष्ण चॅरिटीज मुंबई क्र.सिटीएस-डब्ल्यूएस-२४८३,              दिनांक-१६/०२/१९८४
५१२ रहिवास वाई, ता.वाई १४७४ब ६२.७ चौ.मी. श्रीमती तानुबाई मुरलीधर बर्गे, रा.रविवारपेठ, वाई नं.सिटीएस-डब्ल्यूएस-३१६०/८३, दिनांक-   /०२/१९८४
५१३ विद्युत उपकेंद्ग वाखरी, ता.फलटण ४९३/१ 6.85 कार्यकारी अभियंता (स्था), म.रा.वि.मं. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१३७/०५              दिनांक-३१/०३/२००५
५१४ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग एनकुळ, ता.खटाव १७/२अ/१/१ ०.०५ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/एसआर-११/०६,              दिनांक-२९/०६/२००६
५१५ ३३/११ केव्ही. उपकेंद्ग अंगापूर, ता.सातारा १०३५ 1.00 अधीक्षक अभिंयता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, पुणे क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१४१९/८८             दिनांक-०१/११/१९८८
५१६ प्राथमिक आरोग्य केंद्ग वाठारस्टेशन, ता.कोरेगाव १६५ 0.80 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/९८९/०७            दिनांक-२२/१०/२००७.
५१७ शाळा इमारत मंगळापूर, ता.कोरेगाव ३३ 0.20 सचिव, श्री. चौंडेश्वरी एज्युकेशन सोसायटी रहिमतपूर, ता. कोरेगाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/३१२७/०२,          दिनांक-१५/०६/१९९०.
५१८ तालुका ्‌क्रिडा केंद्ग नांदलापूर, ता.कराड ४१०/१ब 3.00 जिल्हा क्रिडा अधिकारी, सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१११४,           दिनांक-०९/०३/२००४
५१९ विहिर कुरवली खुर्द, ता.फलटण २५२ लगत 0.02 सरपंच, ग्रामपंचायत वाठार निं., ता.फलटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-३००/१२,           दिनांक-११/०५/२०१२
५२० मुलांचे खेळाचे मैदान फलटण, ता.फलटण १५२२अ, १५२३, १५३३, १५४४ ३४७.७९ चौ.मी. फलटण नगरपरिषद, फलटण क्र.मह-जमीन(ना)-फलटण-सीाआर- १७४७, दिनांक-०९/०१/१९८७
५२१ भुकंप संशोधन केंद्ग हजारमाची, ता.कराड २५१/१ 24.50 पृथ्वी विज्ञान केंद्ग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-७०७/१२,           दिनांक-२३/०५/२०१२
५२२ रहिवास लोधवडे, ता.माण ७०६/१ 0.06 श्री. प्रभाकर कृष्णाजी देशमुख, रा.लोधवडे, ता.माण, जि. सातारा क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/कावि-५८९/१०,           दिनांक-२९/०७/२०१०
५२३ महाविद्यालय इमारत पानमळेवाडी, ता.सातारा २४२/१ १०१३८९ चौ.मी. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा नं.एलएनडी-डब्ल्यूएस-२७१,     दिनांक-१२/१२/१९७९
५२४ रहिवास रामाचा गोट, सातारा २७७ १३२ चौ.मी. श्री. पांडूरंग राजाराम महाडीक व इतर १, रा. सातारा क्र.मह-जमीन/ना/सीआर-१६, दिनांक-०२/०८/१९९१
५२५ रहिवास लोणंद, ता.खंडाळा १०९२ १२७ चौ.मी. श्री. गंगाराम बाळा पधारे, रा. लोणंद, ता. खंडाळा नं.सिटीएस-डब्ल्यूएस-१२४२,     दिनांक-   /०८/१९८४
५२६ रहिवास लोणंद, ता.खंडाळा १२९० १०२.४ चौ.मी. श्री. शांतिलाल धोंडीराम दोशी, रा. लोणंद, ता. खंडाळा, जि. सातारा नं.सिटीएस-डब्ल्यूएस-१५५,     दिनांक-   /०२/१९८४
५२७ गृहनिर्माण योजना वाठार निंबाळकर, ता.फलटण १२९ 11.90 मुख्य अधिकारी, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, पुणे क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/१९१,           दिनांक-२०/०३/२००१
५२८ शेळी मेंढी संशोधन केंद्ग अलगुडेवाडी, ता.फलटण ४५, ४६/१, ४६/२ 8.00 महाराष्ट्र शेळी व मेंढी संशोधन व विकास संस्था फलटण क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/२६६४,           दिनांक-२०/०१/१९९२
५२९ शाळा इमारत राजापूर, ता.खटाव ८७ ०.०८ सचिव, श्री. सेवागिरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुसेगाव, ता. खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/४१८,           दिनांक-२८/१२/२००७
५३० क्रिडांगण राजापूर, ता.खटाव ८७ ०.२२ सचिव, श्री. सेवागिरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, पुसेगाव, ता. खटाव क्र.मह/३/जमीन/ग्रा/४१८,           दिनांक-२८/१२/२००७
५३१ शेती नांदगणे, ता.वाई ६५ 1.00 श्री. शंकर महादेव फणसे,               रा.नांदगणे, ता. वाई, जि. सातारा क्र.एलएनडी/डब्ल्यूएस-५२४०,     दिनांक-३१/१२/१९७९
५३२ सैनिक वडुज 300 4.00 गजानन महादेव सुर्यवंशी जि.का.एलएनी/5795, दि. 24/5/1973
५३३ भुमिहीन वडुज 464 0.80 दादा नाना राऊत तहसिल क्र एलएनडी/1/एसआर /वडूज/31, 25/3/1976
५३४ सैनिक पडळ 90 3.81 कमल विठोबा क्षिरसागर जि.का. एलएनडी/5762, दि. 25/5/1972
५३५ सैनिक वडुज 1123 2.65 जेातीराम तात्याबा गाडे जि.का. एलएनडी/5723, दि. 9/3/1972
५३६ सैनिक विखळे 785 3.64 मालन जयसिंग यादव जि.का. एलएनडी/5710, दि. 24/2/1972
५३७ भुमिहीन विखळे 285 2.00 बाजी दादू पाटोळे तहसिल  क्र.एलएनडी/1/एसआर /विखळे/18 दि. 23/1/1976
५३८ सैनिक मायणी 728 3.63 यमुनाबाई गंगाराम जगताप जि.का. एलएनडी/5796, दि. 23/8/1972
५३९ सैनिक पडळ 91 2.40 व्दारकाबाई वसंत बनसावडे जि.का. एलएनडी/5761, दि. 25/5/1972
५४० भुमिहीन कटगुण 122 0.93 प्रताप शकंर कुभांर तह. एलएनडी/1/एसआर/कटगुण/3, दि. 29/7/1975
५४१ भूमिहीन कटगुण 189 0.85 श्रीकांत रामचंद्र फडतरे तह. एलएनडी/1/एसआर/कटगुण/1, दि. 29/7/1976
५४२ भूमिहीन कटगुण 189 0.85 वामन राजाराम काटकर तह. एलएनडी/1/एसआर/कटगुण/2, दि. 29/7/1977
५४३ सैनिक मायणी 422 2.00 सिंधू शिवाजी मांडवे जि.का. एलएनडी/5758, दि. 24/5/1972
५४४ भूमिहीन ???? 300अ 100 चौ.मी.  शांताबाई बबन साठे  तहसिलदार वाई आदेश दिनांक- 06/12/1980
५४५ भूमिहीन ???? 300अ 100 चौ.मी.  आनंदा शंकर पवार तहसिलदार वाई आदेश दिनांक- 06/12/1980
५४६ भूमिहीन ???? 300अ 100 चौ.मी.  पांडूरंग भिकू धनगर तहसिलदार वाई आदेश दिनांक- 06/12/1980
५४७ भूमिहीन ???? 300अ 100 चौ.मी.  फुलाबाई एकनाथ खुडे तहसिलदार वाई आदेश दिनांक- 06/12/1980
५४८ भूमिहीन ???? 300अ 100 चौ.मी.  जगू भिकू धनगर तहसिलदार वाई आदेश दिनांक- 06/12/1980
५४९ भूमिहीन ???? 300अ 100 चौ.मी.  मधूकर रामा कुचेकर तहसिलदार वाई आदेश दिनांक- 06/12/1980