जिल्हाधिकारी कार्यालय

रस्ते विकास योजना  - २००१ ते   २०२१

 जिल्हा : सातारा 

 

रस्ते विकास योजना  २००१ ते २०२१ 

लांबी यांची तुलनात्मक आराखडा

अनुक्रमांक रस्ते विकास योजना प्रस्तावित २००१-२०२१ नुसार रस्ते लांबी
द्रुतगति महामार्ग् ०.००
राष्ट्रीय महामार्ग १२९.९५
प्रमुख राज्य महामार्ग ८८.१२
राज्य महामार्ग १२६०.८१
प्रमुख जिल्हा मार्ग २०४१.६४
इतर जिल्हा मार्ग   --->  गोषवारा २३५९.३८
ग्रामीण मार्ग          --->   गोषवारा ७१२०.४३
  एकुण् १३०००.३३

 

रस्ते विकास योजना  २००१ ते २०२१ 

जिल्हा : सातारा 

अनुक्रमांक

तालुका  नकाशा  
सातारा  
जावली  
कोरेगाव  
वाई  
खंडाळा  
महाबळेश्वर  
फलटण  
खटाव  
 ९ माण  
 १० कराड  
 ११ पाटण  

 

अस्वीकार: वरील माहिती हि संबंधित विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा. (  सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा)