RTI (माहितीचा अधिकार)

जिल्हा   सातारा

 ./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

नोट : खालील फाइल्स  पी.डी.एफ .   फोर्मट मध्ये आहेत.  त्या  बघण्यासाठी   अडोब रिडरची आवश्यकता आहे.  

./../images/WB00939_1.GIF
            (1387 bytes) 

क्र.

विषय   :- माहितीचा अधिकार अधिनियम- 2005

 महसूल शाखा सातारा         
 सामान्य शाखा, सातारा         
 संजय गांधी शाखा सातारा  
 कुळकायदा शाखा सातारा     
 करमणूक शाखा सातारा      
 नियोजन शाखा सातारा        
 ग्रामपंचायत शाखा               
 पुरवठा शाखा सातारा 
 अपील शाखा सातारा  
 जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय 
 नगर पालिका शाखा सातारा 
 निवडणूक शाखा सातारा 
 विशेष भूसंपादन कार्यालय - २ 
 विशेष भूसंपादन कार्यालय -     
 विशेष भूसंपादन कार्यालय - ९   
 विशेष भूसंपादन कार्यालय - १६ 
 गौण खनिज शाखा, सातारा  
 रोजगार हमी शाखा 		
 लेखा शाखा, सातारा 
 

२ 

उपविभागीय कार्यालय ,कोरेगाव

  तहसील कार्यालय,कोरेगाव     

   

उपविभागीय कार्यालय ,सातारा  

तहसील कार्यालय,सातारा     

तहसील कार्यालय,जावळी(मेढा)       

   

उपविभागीय कार्यालय , वाई

तहसील कार्यालय, वाई        

तहसील कार्यालय,महाबलेश्वर     

तहसील कार्यालय, खंडाळा      

   

उपविभागीय कार्यालय , फलटन

तहसील कार्यालय, फलटन       

 

उपविभागीय कार्यालय , मान

तहसील कार्यालय, दहीवडी (मान )        

तहसील कार्यालय, वडूज (खटाव)        

 

उपविभागीय कार्यालय , कराड     

तहसील कार्यालय, कराड   

उपविभागीय कार्यालय , पाटण    

तहसील कार्यालय,पाटण     

 

 अल्प बचत अधिकारी    

 १०

 जिल्हा समाज  कल्याण अधिकारी    

  ११    राज्य उत्पादन शुल्क   
१२  जिल्हा उद्योग केन्द्र, सातारा 

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)

अस्वीकार: वरील माहिती हि विविध विभागाकडून प्राप्त झालेली असून  त्याच्या चूक अथवा बरोबर असण्याबाबत एन.आय.सी. कुठलीही जबाबदारी स्वीकारत नाही.  याबाबत कृपया संबधित विभागाकडे संपर्क साधावा. 

./../images/WB00939_1.GIF (1387 bytes)