ज्येष्ठता यादी

अव्वल कारकून 

मंडळाधिकारी

वर्ग - ४

लिपिक 

वाहनचालक 

महसूल अहर्ता धारक लिपिक 

तलाठी