विशेष सहाय्य  कार्यक्रम  ( महाराष्ट्र शासन )

अ) राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. संजय गांधी निराधार योजना

         आर्थिक मदत - रु.६००/- दरमहा

रु. ९००/- दरमहा.

         लाभार्थ्यांची संख्या रु. ६००- दरमहा ५७९८

         लाभार्थ्यांची संख्या रु. ९००- दरमहा २६११

         एकूण लाभार्थ्यांची संख्या : - ८४०९

२. श्रावणबाळ सेवा योजना

         आर्थिक मदत : - रु. ४००/- दरमहा

         एकूण लाभार्थ्यांची संख्या : - १२,५५६

         विशेष साहाय्य कार्यक्रम

] केंद्रसरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेन्शन योजना

         आर्थिक मदत - रु.२००/- दरमहा

         एकूण लाभार्थ्यांची संख्या १२,५५६

२. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

         आर्थिक मदत - रु.१०,०००/- ( फक्त एकदाच)

] केंद्र आणि राज्य सरकार प्रोयोजित विशेष साहाय्य कार्यक्रम

१. आम आदमी बिमा योजना

         नैसर्गिक मृत्युसाठी आर्थिक मदत रु. ३०,०००/-

         अपघाती मृत्युसाठी आर्थिक मदत रु.७५,०००/-

         कायम अपंगत्वासाठी रु. ७५,०००/-

         अस्थायी अपंगत्वासाठी रु. ३७,५००/-

या विमा योजनेअन्तर्गत एकूण लाभार्थ्यांची संख्या - २३,५१८